Jaarrekening

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole is de begrotingsrechtmatigheid een toetsingscriterium. De toetsing vindt plaats op programmaniveau en beoordeeld wordt of budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. De grondslag voor deze beoordeling is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV van november 2023 en de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in de Verordening financieel beleid en beheer van de gemeente (Verordening ).

De verordening stelt dat voor afwijkingen ten opzichte van de begroting geldt:

  • Een overschrijding op de lasten wordt als acceptabel aangemerkt als tegenover de overschrijding een bate is verantwoord, als er sprake is van een open-einderegeling of als de overschrijding is gerapporteerd aan de raad.
  • Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten zijn rechtmatig als deze tijdig aan de raad zijn gemeld of voldoende zijn toegelicht in de jaarrekening van het begrotingsjaar.
  • Begrotingsonrechtmatigheden die passen binnen het bestaande beleid en niet eerder bij de raad gemeld hadden kunnen worden, dienen opgenomen te worden in de rechtmatigheidsverantwoording als de verantwoordingsgrens wordt overschreden, maar hoeven niet te worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Indien overschrijding op de lasten niet voldoen aan de voorwaarde uit de verordening zijn deze als niet acceptabel geclassificeerd.

De conclusie is dat:

  • Van het totaal van de overschrijding op de lasten (42,736 miljoen euro) is een bedrag van 7,547 miljoen euro (0,4 % van de lasten) als niet acceptabel aangemerkt. Hiervan komt 7,074 miljoen euro boven de rapporteringsgrens uit en is op basis daarvan in de paragraaf bedrijfsvoering is toegelicht.

        x € 1.000

Baten

Actuele begroting 2023

Realisatie 2023

Verschil

Rechtmatig

Onrechtmatig

Programma

Bewoners en Bestuur

6.249

  8.446

     2.197

2.197

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

 103.616

       119.543

   15.927

15.927

Duurzaamheid

12.219

9.255

-2.964

-2.964

Bereikbaarheid

           75.147

75.669

522

522

Openbare ruimte en groen

125.073

125.317

244

244

Economie & Werkgelegenheid voor iedereen

312

454

142

142

Werk en Inkomen

156.465

160.572

4.107

4.107

Onderwijs

25.243

23.910

-1.333

-1.333

Ondersteuning op maat

67.333

63.606

-3.727

-3.727

Volksgezondheid

5.016

5.451

435

435

Veiligheid

5.853

5.702

-151

-151

Cultuur

781

635

-146

-146

Samenleven en Sport

23.460

23.696

236

236

Utrechts Vastgoed

25.725

28.981

3.256

3.256

Algemene middelen

1.183.590

1.158.560

-25.030

-25.030

Overhead

4.350

6.357

2.007

2.007

Vennootschapsbelasting

-  

-  

-  

-  

Totaal baten

1.820.432

1.816.154

-4.278

-4.278

    0  

      x € 1.000

Lasten

Actuele begroting 2023

Realisatie 2023

Verschil

Rechtmatig

Onrechtmatig

Acceptabel

Niet acceptabel

Programma

Bewoners en Bestuur

55.430

56.935

-1.505

-1.505

-1.505

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

111.541

111.353

188

188

Duurzaamheid

31.656

29.084

2.572

2.572

Bereikbaarheid

68.918

63.857

5.061

5.061

Openbare ruimte en groen

205.913

210.069

-4.156

-4.156

-4.156

Economie & Werkgelegenheid voor iedereen

21.158

21.664

-506

-506

-236

-270

Werk en Inkomen

274.555

297.355

-22.800

-22.800

-22.800

Onderwijs

131.926

121.195

10.731

10.731

Ondersteuning op maat

432.030

414.400

17.630

17.630

Volksgezondheid

35.346

35.501

-155

-155

-155

Veiligheid

69.591

68.609

982

982

Cultuur

62.873

61.641

1.232

1.232

Samenleven en Sport

101.719

98.204

3.515

3.515

Utrechts Vastgoed

36.300

36.205

95

95

Algemene middelen

16.625

17.326

-701

-701

-701

Overhead

231.192

244.057

-12.865

-12.865

-5.791

-7.074

Vennootschapsbelasting

250

298

-48

-48

-48

Totaal

1.887.023

1.887.753

-730

42.006

-42.736

-35.189

-7.547

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38