Bijlagen

Taakvelden

De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om op te nemen in de Jaarstukken.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht.

x € 1.000

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Totaal

01. Bewoners en Bestuur

01 Bestuur

1.496

15.516

-14.020

0

436

-13.584

02 Burgerzaken

6.650

15.151

-8.501

0

126

-8.375

04 Overhead

50

10.046

-9.996

0

416

-9.580

064 Belastingen overig

158

142

15

0

0

15

54 Musea

0

3.489

-3.489

0

0

-3.489

57 Openb. groen & recreatie

0

396

-396

0

0

-396

61 Samenkr.& burgerparticip.

92

12.194

-12.102

0

0

-12.102

Totaal Programma Bewoners en Bestuur

8.446

56.935

-48.489

0

978

-47.511

02. Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed

03 Beheer over. geb.&gronden

1.034

1.034

0

0

0

0

08 Overige baten en lasten

238

-12.205

12.443

0

0

12.443

32 Fysieke bedrijfsinfrastr.

5.729

-3.109

8.838

0

0

8.838

55 Cultureel erfgoed

598

3.494

-2.897

195

48

-3.043

81 Ruimtelijke ordening

479

6.448

-5.969

0

2.196

-3.773

82 Grondexpl. niet bedr.ter.

80.327

61.906

18.420

13.197

16.768

21.991

83 Wonen en bouwen

31.139

53.785

-22.646

13.703

13.399

-22.950

Totaal Programma Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed

119.543

111.353

8.190

27.095

32.411

13.506

03. Duurzaamheid

74 Milieubeheer

9.255

29.084

-19.830

4.111

657

-23.284

Totaal Programma Duurzaamheid

9.255

29.084

-19.830

4.111

657

-23.284

04. Bereikbaarheid

063 Parkeerbelasting

55.173

11.500

43.673

0

1.280

44.953

08 Overige baten en lasten

0

-2.767

2.767

0

0

2.767

21 Verkeer en vervoer

2.883

20.598

-17.716

15.303

2.589

-30.429

22 Parkeren

11.949

22.714

-10.765

5.806

1.469

-15.101

25 Openbaar vervoer

1.240

2.108

-868

6.372

106

-7.134

74 Milieubeheer

4.424

9.704

-5.280

808

2.282

-3.805

Totaal Programma Bereikbaarheid

75.669

63.857

11.812

28.288

7.727

-8.749

05. Openbare ruimte en groen

12 Openb. orde en veiligheid

156

2.279

-2.123

0

0

-2.123

21 Verkeer en vervoer

10.070

78.173

-68.102

0

0

-68.102

23 Recreatieve havens

332

1.195

-864

0

0

-864

24 Econom. havens&waterwegen

855

365

490

0

6

496

33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.

679

817

-139

0

0

-139

55 Cultureel erfgoed

0

3.398

-3.398

0

1.321

-2.077

57 Openb. groen & recreatie

603

36.199

-35.596

0

819

-34.776

72 Riolering

46.675

34.927

11.749

1.650

4.600

14.699

73 Afval

64.370

49.966

14.404

698

1.751

15.456

75 Begraafpl. & crematoria

1.576

2.749

-1.174

0

0

-1.174

Totaal Programma Openbare ruimte en groen

125.317

210.069

-84.752

2.348

8.497

-78.603

17. Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

31 Economische ontwikkeling

454

18.562

-18.108

0

210

-17.898

34 Economische promotie

0

3.101

-3.101

1.400

0

-4.501

Totaal Programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

454

21.664

-21.210

1.400

210

-22.400

06. Werk en Inkomen

63 Inkomensregelingen

154.742

244.499

-89.757

4.829

20.168

-74.418

64 Begeleide participatie

16

20.925

-20.909

0

717

-20.192

65 Arbeidsparticipatie

5.814

30.803

-24.989

0

2.996

-21.993

671 Maatwerkdienstverl. 18+

0

1.127

-1.127

0

0

-1.127

Totaal Programma Werk en Inkomen

160.572

297.355

-136.782

4.829

23.881

-117.730

07. Onderwijs

42 Onderwijshuisvesting

5.729

55.368

-49.639

1.110

3.009

-47.740

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

17.851

48.350

-30.499

0

472

-30.027

56 Media

330

17.477

-17.147

0

0

-17.147

Totaal Programma Onderwijs

23.910

121.195

-97.285

1.110

3.481

-94.914

18. Ondersteuning op maat

61 Samenkr.& burgerparticip.

44.802

48.788

-3.987

0

1.079

-2.908

62 Wijkteams

7.086

65.142

-58.056

0

100

-57.956

66 Maatwerkvoorziening.(WMO)

0

8.933

-8.933

0

0

-8.933

671 Maatwerkdienstverl. 18+

0

685

-685

0

0

-685

671A Hulp bij het huishouden

1.761

22.760

-21.000

0

0

-21.000

671B Begeleiding (WMO)

0

18.704

-18.704

0

0

-18.704

671C Dagbesteding (WMO)

0

6.227

-6.227

0

0

-6.227

671D Overige maatwerkarrangeme

1

12.937

-12.937

0

0

-12.937

672 Maatwerkdienstverl. 18-

0

1.341

-1.341

0

1.275

-66

672A Jeugdhulp begeleiding

3.845

82.291

-78.446

0

0

-78.446

673C Jeugdhulp met verblijf ov

2.626

9.656

-7.031

0

0

-7.031

674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-

0

2.579

-2.579

0

0

-2.579

681 Geëscaleerde zorg 18+

0

1.246

-1.246

0

2.467

1.221

681A Beschermd wonen (WMO)

1.346

70.568

-69.222

0

1.741

-67.481

681B Maatschappelijke- en vrou

1.306

48.664

-47.359

0

0

-47.359

682 Geëscaleerde zorg 18-

0

289

-289

0

1.170

881

682A Jeugdbescherming

835

13.589

-12.754

0

0

-12.754

Totaal Programma Ondersteuning op maat

63.606

414.400

-350.794

0

7.832

-342.962

08. Volksgezondheid

71 Volksgezondheid

5.451

35.501

-30.049

0

298

-29.751

Totaal Programma Volksgezondheid

5.451

35.501

-30.049

0

298

-29.751

09. Veiligheid

11 Crisisbeheers.& Brandweer

0

33.546

-33.546

0

0

-33.546

12 Openb. orde en veiligheid

5.702

35.063

-29.361

0

0

-29.361

Totaal Programma Veiligheid

5.702

68.609

-62.907

0

0

-62.907

10. Cultuur

53 Cultuurprs.,-prod.&-part.

635

59.442

-58.807

1.486

1.010

-59.283

54 Musea

0

1.505

-1.505

0

0

-1.505

56 Media

0

694

-694

0

0

-694

Totaal Programma Cultuur

635

61.641

-61.006

1.486

1.010

-61.482

19. Samenleven en Sport

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

3.167

5.623

-2.456

0

0

-2.456

51 Sportbeleid en activering

2.378

9.092

-6.715

0

4

-6.711

52 Sportaccommodaties

16.406

42.288

-25.882

5.623

2.524

-28.982

61 Samenkr.& burgerparticip.

1.745

41.143

-39.398

757

19

-40.136

71 Volksgezondheid

0

57

-57

0

0

-57

Totaal Programma Samenleven en Sport

23.696

98.204

-74.508

6.380

2.547

-78.342

12. Utrechts Vastgoed

42 Onderwijshuisvesting

1.041

1.493

-452

0

0

-452

83 Wonen en bouwen

27.940

34.711

-6.772

9.372

4.426

-11.718

Totaal Programma Utrechts Vastgoed

28.981

36.205

-7.224

9.372

4.426

-12.170

13. Algemene middelen

05 Treasury

10.978

8.081

2.897

0

0

2.897

061 OZB woningen

69.008

5.976

63.032

0

0

63.032

062 OZB niet - woningen

101.421

2.259

99.162

0

0

99.162

064 Belastingen overig

1.712

326

1.387

0

0

1.387

07 Alg. uitkering &gem.fonds

967.064

0

967.064

2.529

0

964.535

08 Overige baten en lasten

1.347

681

666

79.765

123.363

44.264

34 Economische promotie

7.028

3

7.025

0

0

7.025

Totaal Programma Algemene middelen

1.158.560

17.326

1.141.234

82.295

123.363

1.182.303

14. Overhead

04 Overhead

6.357

244.057

-237.700

2.219

7.793

-232.126

Totaal Programma Overhead

6.357

244.057

-237.700

2.219

7.793

-232.126

20. Vennootschapsbelasting

09 Vennootschapsbelasting

0

298

-298

0

0

-298

Totaal Programma Vennootschapsbelasting

0

298

-298

0

0

-298

Totaal

1.816.155

1.887.752

-71.597

170.933

225.111

-17.419

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.

x € 1.000

Taakveld

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Totaal

0. Bestuur en ondersteuning

01 Bestuur

1.496

15.516

-14.020

0

436

-13.584

02 Burgerzaken

6.650

15.151

-8.501

0

126

-8.375

03 Beheer over. geb.&gronden

1.034

1.034

0

0

0

0

04 Overhead

6.407

254.103

-247.696

2.219

8.209

-241.706

05 Treasury

10.978

8.081

2.897

0

0

2.897

061 OZB woningen

69.008

5.976

63.032

0

0

63.032

062 OZB niet - woningen

101.421

2.259

99.162

0

0

99.162

063 Parkeerbelasting

55.173

11.500

43.673

0

1.280

44.953

064 Belastingen overig

1.870

468

1.402

0

0

1.402

07 Alg. uitkering &gem.fonds

967.064

0

967.064

2.529

0

964.535

08 Overige baten en lasten

1.585

-14.290

15.875

79.765

123.363

59.473

09 Vennootschapsbelasting

0

298

-298

0

0

-298

1. Veiligheid

11 Crisisbeheers.& Brandweer

0

33.546

-33.546

0

0

-33.546

12 Openb. orde en veiligheid

5.859

37.342

-31.483

0

0

-31.483

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

21 Verkeer en vervoer

12.953

98.771

-85.818

15.303

2.589

-98.531

22 Parkeren

11.949

22.714

-10.765

5.806

1.469

-15.101

23 Recreatieve havens

332

1.195

-864

0

0

-864

24 Econom. havens&waterwegen

855

365

490

0

6

496

25 Openbaar vervoer

1.240

2.108

-868

6.372

106

-7.134

3. Economie

31 Economische ontwikkeling

454

18.562

-18.108

0

210

-17.898

32 Fysieke bedrijfsinfrastr.

5.729

-3.109

8.838

0

0

8.838

33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg.

679

817

-139

0

0

-139

34 Economische promotie

7.028

3.105

3.924

1.400

0

2.524

4. Onderwijs

42 Onderwijshuisvesting

6.770

56.861

-50.091

1.110

3.009

-48.192

43 Onderwijsbel.&leerlingzk.

21.019

53.973

-32.955

0

472

-32.483

5. Sport, cultuur en recreatie

51 Sportbeleid en activering

2.378

9.092

-6.715

0

4

-6.711

52 Sportaccommodaties

16.406

42.288

-25.882

5.623

2.524

-28.982

53 Cultuurprs.,-prod.&-part.

635

59.442

-58.807

1.486

1.010

-59.283

54 Musea

0

4.994

-4.994

0

0

-4.994

55 Cultureel erfgoed

598

6.892

-6.294

195

1.369

-5.120

56 Media

330

18.171

-17.841

0

0

-17.841

57 Openb. groen & recreatie

603

36.595

-35.992

0

819

-35.173

6. Sociaal domein

61 Samenkr.& burgerparticip.

46.639

102.126

-55.487

757

1.098

-55.146

62 Wijkteams

7.086

65.142

-58.056

0

100

-57.956

63 Inkomensregelingen

154.742

244.499

-89.757

4.829

20.168

-74.418

64 Begeleide participatie

16

20.925

-20.909

0

717

-20.192

65 Arbeidsparticipatie

5.814

30.803

-24.989

0

2.996

-21.993

66 Maatwerkvoorziening.(WMO)

0

8.933

-8.933

0

0

-8.933

671 Maatwerkdienstverl. 18+

0

1.812

-1.812

0

0

-1.812

671A Hulp bij het huishouden

1.761

22.760

-21.000

0

0

-21.000

671B Begeleiding (WMO)

0

18.704

-18.704

0

0

-18.704

671C Dagbesteding (WMO)

0

6.227

-6.227

0

0

-6.227

671D Overige maatwerkarrangeme

1

12.937

-12.937

0

0

-12.937

672 Maatwerkdienstverl. 18-

0

1.341

-1.341

0

1.275

-66

672A Jeugdhulp begeleiding

3.845

82.291

-78.446

0

0

-78.446

673C Jeugdhulp met verblijf ov

2.626

9.656

-7.031

0

0

-7.031

674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-

0

2.579

-2.579

0

0

-2.579

681 Geëscaleerde zorg 18+

0

1.246

-1.246

0

2.467

1.221

681A Beschermd wonen (WMO)

1.346

70.568

-69.222

0

1.741

-67.481

681B Maatschappelijke- en vrou

1.306

48.664

-47.359

0

0

-47.359

682 Geëscaleerde zorg 18-

0

289

-289

0

1.170

881

682A Jeugdbescherming

835

13.589

-12.754

0

0

-12.754

7. Volksgezondheid en milieu

71 Volksgezondheid

5.451

35.558

-30.107

0

298

-29.808

72 Riolering

46.675

34.927

11.749

1.650

4.600

14.699

73 Afval

64.370

49.966

14.404

698

1.751

15.456

74 Milieubeheer

13.678

38.788

-25.110

4.919

2.939

-27.090

75 Begraafpl. & crematoria

1.576

2.749

-1.174

0

0

-1.174

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

81 Ruimtelijke ordening

479

6.448

-5.969

0

2.196

-3.773

82 Grondexpl. niet bedr.ter.

80.327

61.906

18.420

13.197

16.768

21.991

83 Wonen en bouwen

59.078

88.496

-29.418

23.075

17.825

-34.668

Totaal

1.816.155

1.887.752

-71.597

170.933

225.111

-17.419

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38