Jaarrekening

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024

Verstrekker

Uitkeringscode

Specifieke
uitkering

Juridische
grondslag

Ontvanger

Indicator

Indicator2

Indicator3

Indicator4

Indicator5

Indicator6

JenV

A6

Specifieke Uitkering Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC)

Totale besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Totale cofinanciering (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A6/01

Indicator: A6/02

Indicator: A6/03

Indicator: A6/04

€ 156.568

€ 1.630.279

€ 0

Ja

Projectnaam/nummer

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven

Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A6/05

Indicator: A6/06

Indicator: A6/07

1

Voorkomen jonge aanwas

Ja

2

Weerbare wijken

Ja

3

Terugdringen en verstoren

Ja

4

Overig

Ja

5

Materieel budget

Ja

JenV

A14

Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2022

Naam hoofdcategorie

Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee)

Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie

Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie

Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht

Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie

Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)

Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A14/01

Indicator: A14/02

Indicator: A14/03

Indicator: A14/04

Indicator: A14/05

Indicator: A14/06

1

Persoonsgerichte aanpak

Ja

€ 0

€ 147.340

Ja

Zie ovz onderbouwing jaarrekening tab sisa 2022

2

Opbouwen en behouden…

Ja

€ 0

€ 88.055

Ja

Zie ovz onderbouwing jaarrekening tab sisa 2022

3

Preventie activiteiten

Ja

€ 0

€ 263.738

Ja

Zie ovz onderbouwing jaarrekening tab sisa 2022

4

Evaluatie

Ja

€ 15.000

€ 15.000

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A14/07

Indicator: A14/08

Ja

Ja

JenV

A15

Regeling eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2022 en 2023

Besteding (jaar T) - zelfstandige uitvoering

Cumulatieve besteding uitvoering projectplan (t/m jaar T) - inclusief uitvoering door derden

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)

Toelichting op projecten die afwijken van voorlopige toekenning

Project afgerond (Ja/Nee)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A15/01

Indicator: A15/02

Indicator: A15/03

Indicator: A15/04

Indicator: A15/05

Indicator: A15/06

1

€ 0

€ 49.574

Nee

Project afgerond in 2022, zie ook sisa bijlage 2022

Ja

Ja

JenV

A16

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)

Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)

Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO)

Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten

Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie

Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: A16/01

Indicator: A16/02

Indicator: A16/03

Indicator: A16/04

Indicator: A16/05

Indicator: A16/06

€ 30.384.640

€ 0

€ 0

€ 6.132.806

€ 932.632

€ 1.305.748

Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO

Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)

Berekening totale besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Som indicatoren 01/02/04/05/06/07 en 08

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A16/07

Indicator: A16/08

Indicator: A16/09

Indicator: A16/10

€ 0

€ 1.681.680

€ 40.437.506

€ 63.754.714

JenV

A17

Regeling specifieke uitkering voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Project afgerond in jaar T (Ja/Nee)

Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A17/01

Indicator: A17/02

Indicator: A17/03

Indicator: A17/04

€ 3.696.934

€ 3.747.934

Nee

Project loopt door tm 2025

JenV

A18B

Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s (SiSa tussen medeoverheden)

Naam veiligheidsregio

Naam kostensoort

Besteding per kostensoort (jaar T)

SiSa tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: A18B/01

Indicator: A18B/02

Indicator: A18B/03

1

050588 Veiligheidsregio Utrecht

Meerkosten coördinerende gemeente

€ 0

2

050588 Veiligheidsregio Utrecht

Hotels/centra

€ 0

3

050588 Veiligheidsregio Utrecht

Overige specifieke meerkosten

€ 0

4

050588 Veiligheidsregio Utrecht

Overige Meerkosten

€ 0

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A18B/04

Indicator: A18B/05

Ja

JenV

A20

Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme 2023-2026

Beschikkingskenmerk

Naam taak/project

Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per taak/project (Ja/Nee)

Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per taak/project

Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per taak/project

Gemeenten

Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)

Incl. SiSa tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: A20/01

Indicator: A20/02

Indicator: A20/03

Indicator: A20/04

Indicator: A20/05

1

4338757

Signalering

Ja

€ 72.358

€ 72.358

2

4338757

Duiding&Expertise

Ja

€ 43.123

€ 43.123

3

4338757

Coordinatie

Ja

€ 14.374

€ 14.374

4

4338757

Project 1-generieke preventie

Ja

€ 129.371

€ 129.371

5

4338757

Project 2-generieke preventie

Ja

€ 75.995

€ 75.995

6

4338757

Project 3-generieke preventie

Ja

€ 113.404

€ 113.404

7

4338757

Project 4-generieke preventie

Ja

€ 47.915

€ 47.915

Kopie Beschikingskenmerk

Kopie Naam taak/project

Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per taak/project - bij Ja is indicator 09 verplicht

Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens activiteitenplan per taak/project

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A20/06

Indicator: A20/07

Indicator: A20/08

Indicator: A20/09

Indicator: A20/10

Indicator: A20/11

1

4338757

Signalering

Ja

Schuif 5553 euro van project 3 naar Signalering ivm over- onderbesteding

Nee, A20 is voor 2023/2024

Ja

2

4338757

Duiding&Expertise

Nee

Nee, A20 is voor 2023/2024

Ja

3

4338757

Coordinatie

Nee

Nee, A20 is voor 2023/2024

Ja

4

4338757

Project 1-generieke preventie

Nee

Nee, A20 is voor 2023/2024

Ja

5

4338757

Project 2-generieke preventie

Nee

Nee, A20 is voor 2023/2024

Ja

6

4338757

Project 3-generieke preventie

Ja

Schuif 5553 euro van project 3 naar Signalering ivm over- onderbesteding

Nee, A20 is voor 2023/2024

Ja

7

4338757

Project 4-generieke preventie

Nee

JenV

A23

Bekostigingsregeling Landelijke Vreemdelingen Voorziening 2023

Landelijke Vreemdelingen Voorziening uitgevoerd (jaar T)? (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle R

Indicator: A23/01

Ja

JenV

A24

Regeling eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2023 en 2024

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Project afgerond in jaar T (Ja/Nee)

Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A24/01

Indicator: A24/02

Indicator: A24/03

Indicator: A24/04

€ 0

€ 0

Nee

Uitvoering in 2024

FIN

B2

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)

Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)

Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)

Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)

Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)

Normbedragen voor e (ja/nee)

Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2

Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/01

Indicator: B2/02

Indicator: B2/03

Indicator: B2/04

Indicator: B2/05

Indicator: B2/06

68

1.257

167

416

Ja

Nee

Wijziging keuze per (2023/2024)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Reeks 1

Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)

Keuze werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/07

Indicator: B2/08

Indicator: B2/09

Indicator: B2/10

2023

Nee

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)

Werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: B2/11

Indicator: B2/12

Indicator: B2/13

Indicator: B2/14

Indicator: B2/15

Indicator: B2/16

€ 2.121.994

€ 3.098.445

€ 166.432

€ 166.432

€ 84.789

€ 88.029

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: B2/17

Indicator: B2/18

Indicator: B2/19

Indicator: B2/20

Indicator: B2/21

Indicator: B2/22

€ 25.840

€ 477.660

€ 579.156

€ 1.442.688

€ 299.765

€ 746.720

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Totaal

Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/23

Indicator: B2/24

Indicator: B2/25

Indicator: B2/26

Indicator: B2/27

€ 0

€ 0

€ 3.724.931

BZK

C9

Specifieke uitkering woningbouwimpuls

Projectnaam/nummer

Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht

Afgesproken datum van start bouw van de eerste woning uit de projectaanvraag binnen 3 jaar na toekenning gehaald? (Ja/Nee)

Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)

Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)

Aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T)

Tranche 1 t/m 5

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C9/01

Indicator: C9/02

Indicator: C9/03

Indicator: C9/04

Indicator: C9/05

Indicator: C9/06

1

2020-0000079179

Nee

Nee

0

0

0

2

2021-0000090063

Ja

Ja

179

179

0

Kopie projectnaam/nummer

Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Opbrengsten (jaar T)

Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: C9/07

Indicator: C9/08

Indicator: C9/09

Indicator: C9/10

Indicator: C9/11

Indicator: C9/12

1

2020-0000079179

Nee

€ 750.565

€ 2.089.159

€ 0

€ 0

2

2021-0000090063

Ja

€ 1.141.771

€ 2.067.039

€ 0

€ 0

Kopie projectnaam/nummer

Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht

Toelichting afwijking(en)

Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C9/13

Indicator: C9/14

Indicator: C9/15

Indicator: C9/16

1

2020-0000079179

Ja

De planning start bouw is in overeenstemming met BZK verschoven naar uiterlijk 31-12-2025.

Nee

2

2021-0000090063

Ja

Nee

BZK

C10

Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) vanaf verantwoordingsjaar 2020 tot einde looptijd

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)

Toelichting op niet-afgeronde projecten

Gemeente en Provincies

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C10/01

Indicator: C10/02

Indicator: C10/03

Indicator: C10/04

Indicator: C10/05

1

€ 33.953

€ 33.953

Ja

Ja

Betreft beschikking IDO21K044.

2

€ 119.850

€ 119.850

Nee

Ja

Betreft beschikking IDO23027G.
De subsidie is toegekend voor de periode van 1 juni 2023 tot en met 31 mei 2024.

BZK

C28

Bijdrage pilot goed verhuurderschap

Besteding (jaar T) aan project pilot goed verhuurderschap

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan project pilot goed verhuurderschap

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C28/01

Indicator: C28/02

Indicator: C28/03

€ 0

€ 175.119

Ja

BZK

C31

Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging

Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld

Gemeenten

Aard controle R

Aard controlen n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C31/01

Indicator: C31/02

Indicator: C31/03

Indicator: C31/04

Indicator: C31/05

€ 212.630

€ 212.630

€ 0

Ja

BZK

C32

Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen

Beschikkingsnummer /naam

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 december 2023 (Ja/Nee)

Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C32/01

Indicator: C32/02

Indicator: C32/03

Indicator: C32/04

Indicator: C32/05

Indicator: C32/06

1

SUVIS21-00776357 / UniC

€ 0

€ 16.255

Ja

Ja

2

SUVIS21-00785375 / MFA het Zand en Arcade

€ 0

€ 2.063.114

Ja

Ja

3

SUVIS21-00785391 / MFA Weide Wereld

€ 0

€ 0

Nee

Start werkzaamheden gebouw gestart. Echter werkzaamheden gerelateerd aan SUVIS nog niet.

Nee

4

SUVIS21-00786100 / Grebbenberglaan

€ 0

€ 160.591

Ja

Ja

5

SUVIS21-00871731 / Christelijk Gymnasium Utrecht

€ 0

€ 197.757

Ja

Nee

6

SUVIS21-00889101 / De Pijlstaart

€ 0

€ 0

Nee

Werkzaamheden gaan niet worden uitgevoerd

Ja

7

SUVIS21-00906732 / SBO Cartesius

€ 0

€ 271.677

Ja

Ja

8

SUVIS21-00911211 / SBO Cartesius

€ 303.324

€ 303.324

Ja

Ja

9

SUVIS21-01092641 / De Fakkel

€ 0

€ 335.711

Ja

Ja

10

SUVIS21-2-02955631/ Nieuw Welgelegen (Gregorius college)

€ 767.812

€ 767.812

Ja

Nee

Kopie Beschikkingsnummer/Naam

Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)

Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Indicator: C32/07

Indicator: C32/08

Indicator: C32/09

1

SUVIS21-00776357 / UniC

Ja

2

SUVIS21-00785375 / MFA het Zand en Arcade

Ja

3

SUVIS21-00785391 / MFA Weide Wereld

N.v.t.

Werkzaamheden nog niet afgerond

4

SUVIS21-00786100 / Grebbenberglaan

Ja

5

SUVIS21-00871731 / Christelijk Gymnasium Utrecht

N.v.t.

Werkzaamheden nog niet afgerond

6

SUVIS21-00889101 / De Pijlstaart

Nee

Werkzaamheden gaan niet worden uitgevoerd.

7

SUVIS21-00906732 / SBO Cartesius

Ja

8

SUVIS21-00911211 / SBO Cartesius

Ja

9

SUVIS21-01092641 / De Fakkel

Ja

10

SUVIS21-2-02955631/ Nieuw Welgelegen (Gregorius college)

N.v.t.

Werkzaamheden nog niet afgerond

BZK

C55

Aanpak energiearmoede

Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten

Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C55/01

Indicator: C55/02

Indicator: C55/03

Indicator: C55/04

Indicator: C55/05

Indicator: C55/06

6.791

€ 966.753

€ 966.753

359

€ 63.437

€ 63.437

Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.

Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C55/07

Indicator: C55/08

Indicator: C55/09

7.150

€ 728.113

€ 728.113

Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)

Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)

Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)

Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)

Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.

Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C55/10

Indicator: C55/11

Indicator: C55/12

Indicator: C55/13

Indicator: C55/14

Indicator: C55/15

22.579

16.222

0

0

66.742

1.306

BZK

C56

Regeling huisvesting aandachtsgroepen

Beschikkingsnummer

Projectnaam

Besteding (jaar T) per project

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project

Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)

Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T)

Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2022

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C56/01

Indicator: C56/02

Indicator: C56/03

Indicator: C56/04

Indicator: C56/05

Indicator: C56/06

1

RHA2021-02275547

Tijdelijke woonruimte Utrecht Zuid

€ 0

€ 0

0

0

Kopie Projectnaam

Opbrengsten jaar T

Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)

Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee)

De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)

Zelfstandige uitvoering (ja/nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C56/07

Indicator: C56/08

Indicator: C56/09

Indicator: C56/10

Indicator: C56/11

Indicator: C56/12

1

Tijdelijke woonruimte Utrecht Zuid

€ 0

€ 0

Ja

Ja

Ja

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Zijn binnen twee jaar na de datum van toekenning van de uitkering onomkeerbare stappen gezet?

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C56/13

Indicator: C56/14

Nee

nvt

BZK

C62

Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire

Gederfde opbrengsten
(jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C62/01

Indicator: C62/02

€ 0

Ja

BZK

C64

Tijdelijke capaciteit of externe expertise 14 grootschalige woningbouwgebieden

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C64/01

Indicator: C64/02

Indicator: C64/03

€ 7.235

€ 182.000

Ja

BZK

C75

Regiodeals 3e tranche

Betreft pijler

Besteding per pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cofinanciering per pijler (jaar T)

Totale besteding per pijler (t/m jaar T)

Totale cofinanciering per pijler (t/m jaar T)

Toelichting

Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)

Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)

Inclusief uitvoering door derden

Inclusief uitvoering door derden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C75/01

Indicator: C75/02

Indicator: C75/03

Indicator: C75/04

Indicator: C75/05

Indicator: C75/06

1

Overvecht (gem. Utrecht)

€ 1.029.090

€ 2.396.349

€ 4.821.634

€ 8.138.415

2

Batau (gem. Nieuwegein)

€ 0

€ 0

€ 1.925.684

€ 962.842

Indicatoren L5/02 & L5/03 zijn nul, omdat de besteding en cofinanciering jaar T voor deze gemeente nog niet zijn vastgesteld. In de cumulatieve besteding en cofinanciering (L5/04 & L5/05) zijn de bedragen betreffende 2022 meegenomen, waar deze bij de SiSa-bijlage 2022 nog niet bekend waren.

3

Vollenhove (gem. Zeist)

€ 0

€ 0

€ 1.175.840

€ 1.317.866

Indicatoren L5/02 & L5/03 zijn nul, omdat de besteding en cofinanciering jaar T voor deze gemeente nog niet zijn vastgesteld. In de cumulatieve besteding en cofinanciering (L5/04 & L5/05) zijn de bedragen betreffende 2022 meegenomen, waar deze bij de SiSa-bijlage 2022 nog niet bekend waren.

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Totale uitvoeringskosten (t/m jaar T)

Totale compensabele BTW (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Inclusief uitvoering door derden

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C75/07

Indicator: C75/08

Indicator: C75/09

Indicator: C75/10

Nee

€ 582.978

€ 530.684

Nee

BZK

C85

Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen

Projectnaam

Cumulatief aantal flex- of transformatiewoningen gerealiseerd per project (t/m jaar T) - betreft totalen

Cumulatief aantal woningen gerealiseerd voor Ontheemden of vergunninghouders per project (t/m jaar T) - betreft totalen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden

Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden

Gemeenten

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: C85/01

Indicator: C85/02

Indicator: C85/03

Indicator: C85/04

Indicator: C85/05

1

nvt

0

0

€ 0

€ 0

Kopie projectnaam

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C85/06

Indicator:C85/07

Indicator: C85/08

1

nvt

Ja

Nee

BZK

C92

Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid

Besteding (jaar T)

Bedrag doorgeschoven naar t+1

Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert

Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is

Aantal gebruikte leermiddelen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C92/01

Indicator: C92/02

Indicator: C92/03

Indicator: C92/04

Indicator: C92/05

€ 330.000

€ 0

8

1.228

168

BZK

C94

Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties

Beschikkingsnummer

Besteding (jaar T)

Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] , eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...]

Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] ,eventueel in samenhang [...] met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300

Het aantal woningen waarbij een hogere bijdrage dan € 4.000 is toegekend, het aantal woningen dat daarvan niet voldoet aan de betreffende uitzonderingsgevallen [...] en

Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: C94/01

Indicator: C94/02

Indicator: C94/03

Indicator: C94/04

Indicator: C94/05

Indicator: C94/06

1

LAI23-03493050

€ 34.933

0

0

0

€ 0

Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling

Besteding van middelen ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b

Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.

Eindverantwoording (ja/nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C94/07

Indicator: C94/08

Indicator: C94/09

Indicator: C94/10

1

€ 0

€ 34.933

€ 0

Nee

BZK

C97

Regeling huisvesting grote gezinnen vergunninghouders 2023

Beschikkingsnummer

Besteding per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding per project (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Project is volgens aanvraag, artikel 2, lid 1 uitgevoerd (Ja/Nee)
Indicator 05 verplicht als hier 'Nee' wordt ingevuld

Eventuele toelichting op niet volgens aanvraag uitgevoerde projecten Verplicht als bij indicator 04 'Nee' is ingevuld

Plaatsingeenheidsnummer van het grote gezin dat in het object is gehuisvest

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Indicator: C97/01

Indicator: C97/02

Indicator: C97/03

Indicator: C97/04

Indicator: C97/05

Indicator: C97/06

1

HGGV23-03621054

€ 0

€ 0

Ja

nvt

Kopie beschikkingsnummer

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C97/07

Indicator: C97/08

1

HGGV23-03621054

Nee

BZK

C100

Regeling kansrijke wijk

Naam stedelijk focusgebied

Naam onderdeel

Besteding (jaar T) per onderdeel

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per onderdeel

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Indicator: C100/01

Indicator: C100/02

Indicator: C100/03

Indicator: C100/04

Indicator: C100/05

1

Utrecht-Overvecht

Organisatie uitvoeringsprogramma

€ 0

€ 0

Nee

2

Utrecht-Overvecht

Integraal

€ 0

€ 0

Nee

3

Utrecht-Overvecht

Armoede en schulden

€ 0

€ 0

Nee

4

Utrecht-Overvecht

Veerkracht en weerbaarheid

€ 0

€ 0

Nee

5

Utrecht-Overvecht

Ontwikkeling jonge kind

€ 0

€ 0

Nee

6

Utrecht-Overvecht

Gezonde leefomgeving

€ 0

€ 0

Nee

BZK

C102

Incidentele specifieke uitkering Inrichten Overheidsbrede Loketten

Projectnaam

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Indicator: C102/01

Indicator: C102/02

Incidentele specifieke uitkering Inrichten Overheidsbrede
Loketten

€ 50.000

BZK

C105

Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls

Projectnummer

Aantal woningen waarvan de bouw is gestart cumulatief (t/m jaar T)

Afgesproken datum van start bouw gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht

Aantal woningen dat is gerealiseerd cumulatief (t/m jaar T)

Afgesproken datum van oplevering gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht

Besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle R

Indicator: C105/01

Indicator: C105/02

Indicator: C105/03

Indicator: C105/04

Indicator: C105/05

Indicator: C105/06

1

2023-0000096222

0

Nee

0

Nee

€ 0

Kopie projectnummer

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht

Toelichting afwijking(en) van datum start bouw, datum van oplevering en/of prijscategorieën woningen

Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)

Afgesproken aandeel van betaalbare woningen gehaald? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Indicator: C105/07

Indicator: C105/08

Indicator: C105/09

Indicator: C105/10

Indicator: C105/11

Indicator: C105/12

1

2023-0000096222

€ 0

Ja

De uitvoering is nog niet gestart. De subsidie is eind 2023 ontvangen.

0

Nee

Kopie projectnummer

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C105/13

Indicator: C105/14

1

2023-0000096222

Nee

BZK

C106

Tijdelijke regeling specifieke uitkering gebiedsbudget

Beschikkingsnummer

Totale besteding (jaar T)

Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T)

Automatisch berekend

Automatisch berekend

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C106/01

Indicator: C106/02

Indicator: C106/03

2023-0000100036

€ 0

€ 0

Cumulatieve aantal woningen bouw gestart (t/m jaar T)

Cumulatieve aantal betaalbare woningen bouw gestart (t/m jaar T)

Cumulatieve aantal woningen opgeleverd (t/m jaar T)

Cumulatieve aantal betaalbare woningen opgeleverd (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Indicator: C106/04

Indicator: C106/05

Indicator: C106/06

Indicator: C106/07

Indicator: C106/08

0

0

0

0

Nee

Naam gebiedsmaatregel

Besteding (jaar T) per gebiedsmaatregel

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per gebiedsmaatregel

Gebiedsmaatregel afgerond (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Indicator: C106/09

Indicator: C106/10

Indicator: C106/11

Indicator: C106/12

1

Verplaatsen van bedrijven in Zuidwest

€ 0

€ 0

Nee

2

Investeringen voor de kwaliteit van de leefomgeving in Zuidwest

€ 0

€ 0

Nee

3

Realiseren damwanden en waterberging Rijnhuizen

€ 0

€ 0

Nee

BZK

C109

Meerjarig regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting

Plan/projectnaam

Aantal woningen waarvan de herstructurering is gestart (jaar T)

Aantal woningen waarvan de herstructurering is gestart cumulatief (t/m jaar T)

Aantal volledig gerealiseerde geherstructureerde woningen cumulatief (t/m jaar T)

Besteding (jaar T) per project ten laste van rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project ten laste van rijksmiddelen – inclusief uitvoering door derden vanaf SiSa 2024

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C109/01

Indicator: C109/02

Indicator: C109/03

Indicator: C109/04

Indicator: C109/05

Indicator: C109/06

1

Gemeente Utrecht Overvecht

0

0

0

€ 0

€ 0

Kopie plan/projectnaam

Cofinanciering (jaar T) per project

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) per project

Zelfstandige uitvoering (ja/nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C109/07

Indicator: C109/08

Indicator: C109/09

Indicator: C109/10

Indicator: C109/11

1

Gemeente Utrecht Overvecht

€ 0

€ 0

Nee

Nee

BZK

C112

Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in acht NOVEX-gebieden

Besteding (jaar T-1)

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Zelfstandige uitvoering (ja/nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C112/01

Indicator: C112/02

Indicator: C112/03

Indicator: C112/04

Indicator: C112/05

€ 0

€ 99.820

€ 99.820

Nee

Nee

BZK

C209

Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen

Beschikkingsnummer

Projectnaam

Besteding (jaar T) per project

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project

Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project

Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)

Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Indicator: C209/01

Indicator: C209/02

Indicator: C209/03

Indicator: C209/04

Indicator: C209/05

Indicator: C209/06

1

RHA2022-03305551

Wetering Zuid

€ 0

€ 0

€ 0

0

2

RHA2023-03500526

Pagelaan

€ 0

€ 0

€ 0

0

3

RHA2023-03500533

Munsterlaan

€ 0

€ 0

€ 0

0

4

RHA2023-03500544

Heijcopperkade (De Heem)

€ 0

€ 0

€ 0

0

Kopie Projectnaam

Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T)

De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)

Zelfstandige uitvoering (ja/nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R.

Indicator: C209/07

Indicator: C209/08

Indicator: C209/09

Indicator: C209/10

1

Wetering Zuid

0

Nee

Ja

2

Pagelaan

0

Nee

Ja

3

Munsterlaan

0

Ja

Ja

4

Heijcopperkade (De Heem)

0

Ja

Ja

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: C209/11

Nee

OCW

D8

Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)

Correctie besteding (jaar T-1)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D8/01

Indicator: D8/02

Indicator: D8/03

Indicator: D8/04

Indicator: D8/05

€ 7.709.754

€ 2.992.129

€ 281.921

€ 407.418

€ 6.749.372

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Bedrag

Bedrag

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: D8/06

Indicator: D8/07

Indicator: D8/08

Indicator: D8/09

1

OCW

D10

Volwasseneneducatie

Verstrekte uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling)

Reservering educatie voorgaand jaar (jaar T-1) [beschikking OCW]

Totaal beschikbare middelen educatie (jaar T)

Besteding (jaar T) van educatie

Reservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Onttrekking besteding van educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Contactgemeenten

Bij lagere besteding dan beschikbare middelen

Bij hogere besteding dan beschikbare middelen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D10/01

Indicator: D10/02

Indicator: D10/03

Indicator: D10/04

Indicator: D10/05

Indicator: D10/06

€ 3.638.667

€ 630.854

€ 4.269.521

€ 3.679.606

€ 589.915

€ 0

OCW

D12

Regionale meld- en coördinatiefunctie

Besteding (jaar T) contactgemeente

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: D12/01

Indicator: D12/02

Indicator: D12/03

€ 2.010.119

€ 183.620

Nee

OCW

D12A

Regionaal programma voortijdig schoolverlaten

Besteding (jaar T) contactgemeente

Besteding aan contactschool (jaar T)

Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch ingevuld)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: D12A/01

Indicator: D12A/02

Indicator: D12A/03

Indicator: D12A/04

Indicator: D12A/05

€ 955.793

€ 0

€ 955.793

€ 394.909

Nee

OCW

D14

Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld

Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen

Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs

Correctie besteding (jaar T-1)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D14/01

Indicator: D14/02

Indicator: D14/03

Indicator: D14/04

Indicator: D14/05

€ 2.490.033

€ 0

€ 99.093

€ 240.920

€ 3.552.584

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: D14/06

Indicator: D14/07

Indicator: D14/08

Indicator: D14/09

OCW

D19

Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden

Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: D19/01

Indicator: D19/02

Indicator: D19/03

€ 100.931

€ 100.931

Nee

OCW

D21

Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur

Naam instelling of samenwerkingsverband

Besteding (jaar T) per instelling of samenwerkingsverband

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per instelling of samenwerkingsverband

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Eventuele toelichting

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: D21/01

Indicator: D21/02

Indicator: D21/03

Indicator: D21/04

Indicator: D21/05

1

L.A.E. Vlaar h/o Leonie Vlaar Slow

€ 52.920

€ 52.920

nee

eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend

2

STICHTING BRANDSTOF

€ 57.100

€ 57.100

nee

eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend

3

Stichting De Nijverheid

€ 27.750

€ 27.750

nee

eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend

4

Stichting De Vechtclub

€ 49.308

€ 49.308

nee

eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend

5

Stichting Free-DOM

€ 45.000

€ 45.000

nee

eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend

6

Stichting Kunstbende regio Utrecht

€ 37.500

€ 37.500

nee

eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend

7

Stichting Landhuis Oud Amelisweerd

€ 21.000

€ 21.000

nee

eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend

8

Stichting Operamakers

€ 47.000

€ 47.000

nee

eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend

9

Stichting Studio Figur

€ 24.500

€ 24.500

nee

eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend

10

Unchain the Tigers B.V.

€ 29.252

€ 29.252

nee

eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend

11

Zuilens fanfare orkest

€ 4.000

€ 4.000

nee

eindverantwoording wordt op 1 maart 2024 ingediend

OCW

D22

Regeling specifieke uitkering voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: D22/01

Indicator: D22/02

Indicator: D22/03

1

€ 0

€ 0

Ja

IenW

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E3/01

Indicator: E3/02

Indicator: E3/03

Indicator: E3/04

Indicator: E3/05

Indicator: E3/06

1

BSV-23-00378

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)

Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E3/07

Indicator: E3/08

Indicator: E3/09

Indicator: E3/10

Indicator: E3/11

Indicator: E3/12

1

BSV-23-00378

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

IenW

E15B

Regeling Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023

Hieronder per regel één code uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Projectnaam/nummer

Regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur conform Samenwerkingsovereenkomst. (Ja/Nee)

Cofinanciering ten behoeve van het regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur (jaar T)

Cumulatieve cofinanciering ten behoeve van regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

SiSa tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E15B/01

Indicator: E15B/02

Indicator: E15B/03

Indicator: E15B/04

Indicator: E15B/05

Indicator: E15B/06

1

060518 Gemeente 's-Gravenhage

NAL G4

Ja

€ 0

€ 0

Nee

IenW

E20

Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/01

Indicator: E20/02

Indicator: E20/03

Indicator: E20/04

€ 0

€ 517.358

€ 258.679

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/05

Indicator: E20/06

Indicator: E20/07

Indicator: E20/08

1

138 Het volwaardig afwaarderen en veilig inrichten van 100 km/uur wegen naar 80 km/uur wegen | aantal in meters

Nee

0

Taagdreef in 2026

IenW

E21

Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra

Beschikkingsnummer

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cofinanciering (jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Gemeenten en GR'en

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E21/01

Indicator: E21/02

Indicator: E21/03

Indicator: E21/04

Indicator: E21/05

Indicator: E21/06

1

IENW/BSK-2022/298934

€ 41.322

€ 41.322

€ 0

€ 0

Ja

Kopie beschikkingsnummer

Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee)

Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E21/07

Indicator: E21/08

Indicator: E21/09

1

IENW/BSK-2022/298934

Ja

IenW

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen

Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen


Provinciale beschikking en/of verordening

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E27B/01

Indicator: E27B/02

Indicator: E27B/03

Indicator: E27B/04

Indicator: E27B/05

1

81766546

€ 0

€ 0

2

UT19.OV01

€ 0

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen
(t/m jaar T)

Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)

Toelichting

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E27B/06

Indicator: E27B/07

Indicator: E27B/08

Indicator: E27B/09

Indicator: E27B/10

1

81766546

€ 0

€ 0

Beschikking is op 24 november 2023 vastgesteld en afgewikkeld onder beschikkingsnummer 389-3000309 van de Provincie Utrecht.

Ja

2

UT19.OV01

€ 541.596

€ 0

Nee

IenW

E42

Griftpark

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)

Eindverantwoording totale project (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E42/01

Indicator: E42/02

Indicator: E42/03

Indicator: E42/04

€ 511.017

€ 1.619.678

Ja

Nee

IenW

E44

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027

Beschikkingsnummer

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Besteding (jaar T) ten laste van cofinanciering

Besteding (t/m jaar T) cofinanciering cumulatief

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E44/01

Indicator: E44/02

Indicator: E44/03

Indicator: E44/04

Indicator: E44/05

Indicator: E44/06

1

IENW-BSK-2021-220800

€ 226.360

€ 286.360

€ 0

€ 0

Nee

2

IENW-BSK-2022-220292

€ 0

€ 541.242

€ 0

€ 0

Nee

3

IENW-BSK-2023-243036

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Kopie beschikkingsnummer

Naam/nummer maatregel

Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E44/07

Indicator: E44/08

Indicator: E44/09

1

IENW-BSK-2021-220800

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie

Nee

2

IENW-BSK-2022-220292

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie

Nee

3

IENW-BSK-2023-243036

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie

Nee

Kopie beschikkingsnummer

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1) ivm SiSa tussen medeoverheden

Correctie cofinanciering (jaar T-1) ivm SiSa tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: E44/10

Indicator: E44/11

Indicator: E44/12

Indicator: E44/13

1

IENW-BSK-2021-220800

Ja

2

IENW-BSK-2022-220292

Nee

€ 541.242

3

IENW-BSK-2023-243036

Nee

IenW

E53

Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord

Beschikkingsnummer / naam

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj)

Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj)

Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E53/01

Indicator: E53/02

Indicator: E53/03

Indicator: E53/04

Indicator: E53/05

Indicator: E53/06

1

SPUKSLA-21-01245524

€ 51.832

€ 172.615

44224

Nog niet bekend

Nee

2

SPUKSLA-21-01245537

€ 0

€ 20.763

44287

nog niet bekend

Nee

3

SPUKSLA-21-01246689

€ 0

€ 0

44356

Nog niet bekend

Nee

4

SPUKSLA-21-01275356

€ 0

€ 15.236

44357

Nog niet bekend

Nee

5

SPUKSLA-22-03314023

€ 9.774

€ 9.774

44866

Nog niet bekend

Nee

6

SPUKSLA-23-03447159

€ 27.181

€ 27.181

44927

Nog niet bekend

Nee

7

SPUKSLA-23-03458109

€ 0

€ 0

45078

Nog niet bekend

Nee

8

SPUKSLA-23-03500156

€ 0

€ 0

44927

46022

Nee

9

SPUKSLA-23-03591082

€ 0

€ 0

45170

46022

Nee

Kopie beschikkingsnummer /naam

Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E53/07

Indicator: E53/08

1

SPUKSLA-21-01245524

2022

2

SPUKSLA-21-01245537

2022

3

SPUKSLA-21-01246689

2022

4

SPUKSLA-21-01275356

2022

5

SPUKSLA-22-03314023

2022

6

SPUKSLA-23-03447159

2023

7

SPUKSLA-23-03458109

2023

8

SPUKSLA-23-03500156

2023

9

SPUKSLA-23-03591082

2024

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E53/09

Nee

IenW

E58

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021

Projectnaam / nummer

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1)

Project afgerond (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E58/01

Indicator: E58/02

Indicator: E58/03

Indicator: E58/04

Indicator: E58/05

Indicator: E58/06

1

1. Instandhouding en voortzetting van het project Nazorg Griftpark

€ 280.792

€ 591.304

Ja

€ 0

Nee

2

2. Pilot Teerpompen

€ 137.038

€ 177.251

Ja

€ 0

Nee

3

3. Bodemkwaliteitsopgave Grip op PFAS

€ 21.866

€ 51.927

Ja

€ 0

Nee

4

4. Aanpak diffuus verspreid lood kinderspeelplaatsen

€ 5.561

€ 5.905

Ja

€ 0

Nee

5

5. Voorkomen van maatschappelijke stagnatie door diffuus verspreid lood in de gemeente Utrecht

€ 11.419

€ 16.167

Ja

€ 0

Nee

6

6. Onderzoek naar niet-genormeerde stoffen in grond en grondwater in de Gemeente Utrecht

€ 6.337

€ 7.572

Ja

€ 0

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E58/07

Nee

IenW

E83

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022

Projectnaam / nummer

Besteding (jaar T) per project

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E83/01

Indicator: E83/02

Indicator: E83/03

Indicator: E83/04

Indicator: E83/05

1

UH034400323 Jutphaseweg bron verwijdering

€ 8.233

Ja

€ 0

€ 14.640

2

UH034400358 Atoomweg 12 / Reactorweg monitoring verspreiding

€ 58.282

Ja

€ 0

€ 63.077

3

UH034406373 Noteboomlaan 1 en 5 VOCI bron

€ 7.719

Ja

€ 0

€ 7.891

4

UH034400206 Amsterdamsestraatweg onderzoek naar verspreiding en risico's 2e wvp

€ 9.517

Ja

€ 0

€ 15.603

5

UH034400304 Weerdsingel OZ 4t - 44 monitoring humane risico's

€ 668

Ja

€ 0

€ 1.442

6

UH034403664 Monitoring netwerk Vervanging en beheer fysiek netwerk Upgrade naar Omgevingsplan U¡tbreiding en optimalisatie netwerk Technische opgaven Historische perforaties scheidende laag

€ 673.581

Ja

€ 0

€ 872.274

7

UH034400298 Goedestraat /Bekkerstaat (Bikkershof) Monitoring drijflaag*

€ 11.231

Ja

€ 0

€ 12.005

8

UH034404337 Fortlaan 28 - 82 sanering humane r¡sico's*

€ 1.683

Ja

€ 0

€ 6.298

9

UH034400098 Rijndijk / Koningsweg stort*

€ 49.815

Ja

€ 0

€ 53.255

10

UH034400038 Park Hoge Weide

€ 668

Ja

€ 0

€ 1.098

11

UH034400286 Eykmanlaan 20 Instandhouding systeem en monitoring nazorg

€ 19.338

Ja

€ 0

€ 20.821

12

Voorkomen van maatschappelijke stagnatie door diffuus verspreid lood in de gemeente Utrecht (zie E58)

€ 0

Ja

€ 0

€ 0

13

Aanpak diffuus lood in particuliere tuinen in oude wijken in Utrecht Oost

€ 4.187

Ja

€ 0

€ 4.662

14

Aanpak diffuus verspreid lood kinderspeelplaatsen in de gemeente Utrecht (zie E58)

€ 0

Ja

€ 0

€ 0

15

UHO344O3664 GGB Utrecht

€ 70.926

Ja

€ 0

€ 70.926

16

UHO344OOOO1 Nedereindse plas

€ 292.716

Ja

€ 0

€ 775.501

17

Nazorg Griftpark

€ 0

Ja

€ 0

€ 0

18

Projectmanagement en communicatie

€ 14.215

Ja

€ 0

€ 14.215

Kopie projectnaam / nummer

Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan.

Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuld

Project afgerond (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E83/06

Indicator: E83/07

Indicator: E83/08

Indicator: E83/09

1

UH034400323 Jutphaseweg bron verwijdering

Ja

Nee

2

UH034400358 Atoomweg 12 / Reactorweg monitoring verspreiding

Ja

Nee

3

UH034406373 Noteboomlaan 1 en 5 VOCI bron

Ja

Nee

4

UH034400206 Amsterdamsestraatweg onderzoek naar verspreiding en risico's 2e wvp

Ja

Nee

5

UH034400304 Weerdsingel OZ 4t - 44 monitoring humane risico's

Ja

Nee

6

UH034403664 Monitoring netwerk Vervanging en beheer fysiek netwerk Upgrade naar Omgevingsplan U¡tbreiding en optimalisatie netwerk Technische opgaven Historische perforaties scheidende laag

Ja

Nee

7

UH034400298 Goedestraat /Bekkerstaat (Bikkershof) Monitoring drijflaag*

Ja

Nee

8

UH034404337 Fortlaan 28 - 82 sanering humane r¡sico's*

Ja

Nee

9

UH034400098 Rijndijk / Koningsweg stort*

Ja

Nee

10

UH034400038 Park Hoge Weide

Ja

Nee

11

UH034400286 Eykmanlaan 20 Instandhouding systeem en monitoring nazorg

Ja

Nee

12

Voorkomen van maatschappelijke stagnatie door diffuus verspreid lood in de gemeente Utrecht (zie E58)

Ja

Nee

13

Aanpak diffuus lood in particuliere tuinen in oude wijken in Utrecht Oost

Ja

Nee

14

Aanpak diffuus verspreid lood kinderspeelplaatsen in de gemeente Utrecht (zie E58)

Ja

Nee

15

UHO344O3664 GGB Utrecht

Ja

Nee

16

UHO344OOOO1 Nedereindse plas

Ja

Nee

17

Nazorg Griftpark

Ja

Nee

18

Projectmanagement en communicatie

Ja

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E83/10

Nee

IenW

E84

Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E84/01

Indicator: E84/02

Indicator: E84/03

Indicator: E84/04

€ 74.035

€ 125.887

€ 62.943

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E84/05

Indicator: E84/06

Indicator: E84/07

Indicator: E84/08

1

331 Drempel|aantal in Stuks

Ja

2

amerikalaan en Elbedreef in 2023 uitgevoerd en verantwoord

2

317 Vervangen verharding fietspad|aantal in Meters

Ja

1

Kögllaan in 2023 uitgevoerd en verantwoord

3

301 Aanleg van openbare verlichting|aantal in Meters

Nee

0

4

313 Aanbrengen attentieverhogende markeringen (met ribbels) indien een paaltje moet blijven staan|aantal in Stuks

Nee

0

5

317 Vervangen verharding fietspad|aantal in Meters

Nee

0

6

318 Verbreden van fietspaden|aantal in Meters

Nee

0

7

320 Fietsoversteek over zijweg door middel van een uitritconstructie|aantal in Stuks

Nee

0

8

321 Aanleg van een vrijliggend fietspad of vrijliggend fiets-/bromfietspad (op 50-, 60- en 80 km/h wegen)|aantal in Meters

Nee

0

9

330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h|aantal in Stuks

Ja

1

Jazzboulevard in 2022 uitgevoerd en verantwoord

10

340 Saneren van langsparkeren of parkeerstroken langs de rijbaan|aantal in Stuks

Nee

0

11

344 Het volwaardig afwaarderen van een GOW 50 km/h naar een ETW 30 km/h|aantal in meters

Nee

0

12

348 Aanleg van een fietsoversteek via een middeneiland, alleen bij een kruispunt|aantal in Stuks

Nee

0

13

349 Aanleg van een snelheidsremmend plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt|aantal in Stuks

Nee

0

IenW

E94

Incidentele specifieke uitkering (water)bodemsanering 2022

Projectnaam / nummer

Besteding (jaar T) per project

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project

Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)

Toelichting

Project afgerond in (jaar T) (Ja/Nee)

Zo nee, geef bij 05 verplicht de reden aan

Verplicht als bij 04 'Nee' is ingevuld

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E94/01

Indicator: E94/02

Indicator: E94/03

Indicator: E94/04

Indicator: E94/05

Indicator: E94/06

1

incidentele specifieke uitkering (water)bodemsanering 2023, Living Lab PFAS Münsterlaan te Utrecht 2023

€ 0

€ 0

Ja

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E94/07

Nee

IenW

E97

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023

Projectnaam / nummer

Besteding (jaar T) per project

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E97/01

Indicator: E97/02

Indicator: E97/03

Indicator: E97/04

Indicator: E97/05

1

Gansstraat Cindu-terrein AA034400247

€ 0

Ja

€ 0

€ 0

2

Verlengde Hoogravenseweg 63 – vml. BEFU terrein AA034403366

€ 650.786

Ja

€ 0

€ 650.786

3

Ggb Gebiedsplan Omgevingswet proof AA034403656

€ 26.979

Ja

€ 0

€ 26.979

4

UH034400001 Nedereindse Plas Procesbegeleidings-kosten bodem doorontwikkeling NEP 2023 en 2024 (2025 doorontwikkeling gerealiseerd)

€ 122.716

Ja

€ 0

€ 122.716

Kopie projectnaam / nummer

Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan.

Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuld

Project afgerond (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E97/06

Indicator: E97/07

Indicator: E97/08

Indicator: E97/09

1

Gansstraat Cindu-terrein AA034400247

Ja

Nee

2

Verlengde Hoogravenseweg 63 – vml. BEFU terrein AA034403366

Ja

Nee

3

Ggb Gebiedsplan Omgevingswet proof AA034403656

Ja

Nee

4

UH034400001 Nedereindse Plas Procesbegeleidings-kosten bodem doorontwikkeling NEP 2023 en 2024 (2025 doorontwikkeling gerealiseerd)

Ja

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E97/10

Nee

IenW

E104

Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

Beschikkingsnummer

Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1)

Totale besteding (jaar T)

Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve aantal woningen bouw gestart (t/m jaar T)

Cumulatieve aantal betaalbare woningen bouw gestart (t/m jaar T)

Geldt alleen voor SiSa 2023 of SiSa 2024

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E104/01

Indicator: E104/02

Indicator: E104/03

Indicator: E104/04

Indicator: E104/05

Indicator: E104/06

1

31194107 5000006440

€ 0

€ 0

€ 0

0

0

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve aantal woningen opgeleverd (t/m jaar T)

Cumulatieve aantal betaalbare woningen opgeleverd (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E104/07

Indicator: E104/08

Indicator: E104/09

Indicator: E104/10

1

31194107 5000006440

0

0

Nee

Naam infrastructurele voorziening

Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1) per infrastructurele voorziening

Totale besteding (jaar T) per infrastructurele voorziening

Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) per infrastructurele voorziening

Infrastructurele voorziening afgerond? (Ja/Nee)

Geldt alleen voor SiSa 2023 of SiSa 2024

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E104/11

Indicator: E104/12

Indicator: E104/13

Indicator: E104/14

Indicator: E104/15

1

Mobiliteitshub Papendorp incl. inpassing

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

2

Oostwest fietsverbindingen Kanaleneiland:
1. Van Heuven Goedhartlaan,
2. Vasco da Gamalaan,
3. Fietsontsluiting tussen het midden van Kanaleneiland, Transwijk en de Merwedekanaalzone via Afrikalaan en Lanslaan

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

3

Fietsverbinding Papendorp met Leidsche Rijn Centrum

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

4

Gebouwde fietsvoorziening Jaarbeurspleingebouw

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

5

Dynamisch verkeersmanagement in Utrecht zuidwest om de verkeersstromen in de wijken Kanaleneiland, Transwijk, Merwede en Welgelegen te beheersen.

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

IenW

E106

Regionale Aanpak Laadinfrastructuur

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Correctie besteding (jaar T-1) ivm SiSa tussen medeoverheden

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E106/01

Indicator: E106/02

Indicator: E106/03

Indicator: E106/04

€ 520.725

€ 520.725

€ 0

Nee

EZK

F28

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid

Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel

Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel

Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten

Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: F28/01

Indicator: F28/02

Indicator: F28/03

Indicator: F28/04

Indicator: F28/05

Indicator: F28/06

€ 3.305.880

€ 103.500

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: F28/07

Nee

SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G2/01

Indicator: G2/02

Indicator: G2/03

Indicator: G2/04

Indicator: G2/05

Indicator: G2/06

€ 157.432.412

€ 2.452.939

€ 4.182.979

€ 34.914

€ 274.500

€ 2.704

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Participatiewet (PW)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G2/07

Indicator: G2/08

Indicator: G2/09

Indicator: G2/10

Indicator: G2/11

Indicator: G2/12

€ 1.095.611

€ 205.397

€ 41

€ 2.970.721

€ 15.085

€ 8.240

Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Participatiewet (PW)

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Indicator: G2/13

Indicator: G2/14

€ 0

Ja

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2023

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) onderzoekskosten
artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G3/01

Indicator: G3/02

Indicator: G3/03

Indicator: G3/04

Indicator: G3/05

Indicator: G3/06

€ 100.487

€ 136.310

€ 149.313

€ 0

€ 0

€ 0

BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)

BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G3/07

Indicator: G3/08

Indicator: G3/09

Indicator: G3/10

Indicator: G3/11

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

SZW

G4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023

Welke regeling betreft het?

Besteding (jaar T) levensonderhoud

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/01

Indicator: G4/02

Indicator: G4/03

Indicator: G4/04

Indicator: G4/05

Indicator: G4/06

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

€ 8.015

€ 0

€ 0

€ 216.536

€ 0

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

€ 3.678

€ 0

€ 0

€ 47.032

€ 0

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

€ 6.927

€ 0

€ 0

€ 55.818

€ 0

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

€ 2.988

€ 0

€ 0

€ 1.808

€ 0

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

€ 4.013

€ 0

€ 0

€ 600

€ 0

6

Totaal

€ 25.621

€ 0

€ 0

€ 321.794

€ 0

Kopie regeling

Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G4/07

Indicator: G4/08

Indicator: G4/09

Indicator: G4/10

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

0

0

Ja

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

0

0

Ja

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

0

0

Ja

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

0

0

Ja

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

0

0

Ja

6

Totaal

0

0

N.v.t.

Kopie regeling

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig

Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/11

Indicator: G4/12

Indicator: G4/13

Indicator: G4/14

Indicator: G4/15

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

6

Totaal

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie regeling

Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle D2

Aard controle R

Indicator: G4/16

Indicator: G4/17

Indicator: G4/18

Indicator: G4/19

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

€ 429

€ 0

€ 0

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

€ 2.439

€ 0

€ 0

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

€ 0

€ 0

€ 0

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

€ 0

€ 0

€ 0

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

€ 0

€ 0

€ 0

6

Totaal

2.868

0

0

SZW

G10

Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2023

Besteding (jaar T)

Baten (jaar T) (exclusief Rijk)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G10/01

Indicator: G10/02

Indicator: G10/03

€ 3.940.830

€ 0

Ja

SZW

G12

Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2023

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G12/01

Indicator: G12/02

Indicator: G12/03

€ 845

€ 0

Ja

SZW

G13

Onderwijsroute_ deel gemeente 2023

Bestedingen onderwijsroute (jaar T)

Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk)

Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)

Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G13/01

Indicator: G13/02

Indicator: G13/03

Indicator: G13/04

Indicator: G13/05

€ 495.785

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

VWS

H1

Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Besteding (jaar T)

Afspraak

Realisatie

Gemeenten

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Indicator: H1/01

Indicator: H1/02

Indicator: H1/03

45

43

€ 1.125.832

VWS

H4

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Totale werkelijke berekende subsidie

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/01

Indicator: H4/02

€ 5.369.914

€ 5.880.163

Activiteiten

Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten

Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/03

Indicator: H4/04

Indicator: H4/05

Indicator: H4/06

Indicator: H4/07

Indicator: H4/08

1

1.1 Nieuwbouw

€ 1.814.184

€ 1.814.184

€ 0

€ 0

2

1.3 Onderhoud

€ 1.011.428

€ 0

€ 0

€ 1.011.428

3

2.1 Aankoop

€ 201.389

€ 0

€ 201.389

€ 0

4

2.2 Dienstverlening

€ 710.799

€ 0

€ 0

€ 710.799

5

2.3 Beheer en exploitatie

€ 1.330.426

€ 0

€ 0

€ 1.330.426

6

3.1 Mengpercentage

€ 811.937

€ 0

€ 0

€ 811.937

VWS

H8

Regeling Sportakkoord 2020-2022

Beschikkingsnummer

Totaal bedrag volgens beschikking

Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)

Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)

Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)

Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H8/01

Indicator: H8/02

Indicator: H8/03

Indicator: H8/04

Indicator: H8/05

Indicator: H8/06

1

1042300 SPUK Sportakkoord

€ 377.165

€ 0

€ 361.299

€ 0

€ 723.040

Kopie beschikkingsnummer

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H8/07

Indicator: H8/08

1

1042300 SPUK Sportakkoord

Ja

VWS

H10

Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020

Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee)

Opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee)

Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee)

Toelichting (indien bij indicatoren 01, 02 en 03 Nee is ingevuld is toelichting verplicht)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H10/01

Indicator: H10/02

Indicator: H10/03

Indicator: H10/04

Indicator: H10/05

Indicator: H10/06

Ja

Nee

Nee

Conform bepalingen SPUK vindt oplevering plannen in 2024 plaats

€ 0

€ 21.356

Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H10/07

Indicator: H10/08

Indicator: H10/09

Indicator: H10/10

Indicator: H10/11

Indicator: H10/12

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H10/13

Indicator: H10/14

Indicator: H10/15

Indicator: H10/16

Indicator: H10/17

€ 0

€ 1.059.641

€ 0

€ 3.651.555

Nee

VWS

H12

Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H12/01

Indicator: H12/02

Indicator: H12/03

Indicator: H12/04

€ 236.669

€ 529.269

Ja

Nee

VWS

H14

SPUK expertisecentra jeugdhulp

Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) – inclusief uitvoering door derden vanaf Sisa 2022

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Optionele toelichting

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H14/01

Indicator: H14/02

Indicator: H14/03

Indicator: H14/04

Indicator: H14/05

€ 3.206.729

€ 5.468.173

Nee

Ja

VWS

H15

Specifieke uitkering tijdelijk vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit

Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) – inclusief uitvoering door derden vanaf Sisa 2022

Plannen uitgevoerd conform aanvraag? (Ja/Nee)

Optionele toelichting

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H15/01

Indicator: H15/02

Indicator: H15/03

Indicator: H15/04

Indicator: H15/05

Indicator: H15/06

€ 0

€ 4.181.293

Ja

Ja

Ja

VWS

H20

Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021

Betreft naam onderdeel

Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee)

Opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee)

Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee)

Toelichting (indien bij indicatoren 02, 03 en 04 Nee is ingevuld is toelichting verplicht)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd art. 5 in lid 2)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: H20/01

Indicator: H20/02

Indicator: H20/03

Indicator: H20/04

Indicator: H20/05

Indicator: H20/06

1

Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen

Ja

Ja

Ja

€ 113.820

2

Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kopie naam onderdeel

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens art. 4 lid 2 sub a en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens art. 4 lid 2 sub b en de restricties benoemd in art. 5 lid 2)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens art. 4 lid 2 sub c en de restricties in art. 5 benoemd in lid 3)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H20/07

Indicator: H20/08

Indicator: H20/09

Indicator: H20/10

Indicator: H20/11

Indicator: H20/12

1

Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen

€ 113.820

€ 0

€ 84.630

€ 15.000

€ 15.000

2

Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kopie naam onderdeel

Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (art.4 lid 2 sub d)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (art. 4 lid 2 sub d)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (art. 4 lid 2 sub e)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: H20/13

Indicator: H20/14

Indicator: H20/15

Indicator: H20/16

Indicator: H20/17

Indicator: H20/18

1

Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen

€ 0

€ 0

€ 2.418.320

€ 2.418.320

€ 0

2

Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kopie naam onderdeel

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (art. 4 lid 2 sub f)

Activiteit Ombouw separeerruimten gerealiseerd (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee)

Activiteit Ontwikkeling relationele beveiliging als de instelling niet meer beschikt over een separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b) (Ja/Nee)

Besteding realisatie activiteit ombouw separeerruimten in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b)

Cumulatie besteding (t/m jaar T) ombouw separeerruimte (art. 4 lid 1 sub b)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H20/19

Indicator: H20/20

Indicator: H20/21

Indicator: H20/22

Indicator: H20/23

Indicator: H20/24

1

Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen

€ 0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2

Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging

n.v.t.

Nee

Nee

€ 0

€ 709.256

Kopie naam onderdeel

Besteding realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging in (jaar T) (art. 4 lid 1 sub b)

Cumulatie besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit ontwikkeling relationele beveiliging (art. 4 lid 1 sub b)

Optionele toelichting

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H20/25

Indicator: H20/26

Indicator: H20/27

Indicator: H20/28

1

Vastgoedtransitie open driemilieusvoorzieningen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2

Ombouw van separeerruimten of ontwikkeling van relationele beveiliging

€ 0

€ 0

Eindverantwoording (Ja/nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: H20/29

Nee

VWS

H22B

Regeling specifieke uitkering regionaal projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022 (SiSa tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T)Gerealiseerde activiteit aanstellen regionaal projectleider voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het programma 'Geweld hoort nergens thuis' in het jaar 2022? (Ja/Nee)

Toelichting (Toelichting verplicht indien bij H22B/03 "Nee" is ingevuld)

Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee)

SiSa tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H22B/01

Indicator: H22B/02

Indicator: H22B/03

Indicator: H22B/04

Indicator: H22B/05

1

060307 Gemeente Amersfoort

€ 0

Ja

Ja

VWS

H24

Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022

Projectnummer

Gedurende (jaar T) zijn de activiteiten verricht i.h.k.v. van de specialistische functie waarvoor de uitkering is ontvangen (ja/nee)

Besteding activiteiten (jaar T)

Correctie besteding realisatie activiteiten (jaar T-1)

Definitieve besteding realisatie activiteit (jaar T-1)

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H24/01

Indicator: H24/02

Indicator: H24/03

Indicator: H24/04

Indicator: H24/05

Indicator: H24/06

1044239

Ja

€ 0

€ 0

€ 521.169

Ja

VWS

H25

Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)

Beschikkingsnummer / kenmerk

Ontvangen Rijksbijdrage (Jaar T)

Totale definitieve exploitatietekort

Totale cumulatieve besteding

Eindverantwoording

Automatisch berekend

Automatisch berekend

Automatisch berekend

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H25/01

Indicator: H25/02

Indicator: H25/03

Indicator: H25/04

Indicator: H25/05

1

SPUKIJZ21-22201

€ 257.506

€ 91.097

€ 91.097

Naam locatie

Betreft periode
Nov + dec 2021 of Jan 2022?

Totale toezegging per locatie

Hoogte definitief exploitatietekort per locatie

Besteding per locatie

Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H25/06

Indicator: H25/07

Indicator: H25/08

Indicator: H25/09

Indicator: H25/10

Indicator: H25/11

1

De Vechtsebanen

Nov + dec 2021

€ 47.817

€ 0

€ 0

€ 0

2

De Krommerijn

Nov + dec 2021

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

3

De Kwakel

Nov + dec 2021

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

4

Aquacenter Den Hommel

Nov + dec 2021

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

5

Zwembad Fletiome

Nov + dec 2021

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

6

De Vechtsebanen

Nov + dec 2021

€ 36.117

€ 0

€ 0

€ 0

7

De Krommerijn

jan-22

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

8

De Kwakel

jan-22

€ 34.507

€ 2.725

€ 2.725

€ 2.725

9

Aquacenter Den Hommel

jan-22

€ 84.304

€ 62.005

€ 62.005

€ 62.005

10

Zwembad Fletiome

jan-22

€ 54.761

€ 26.367

€ 26.367

€ 26.367

VWS

H26

Regeling specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp

Projectnummer

Gedurende jaar T zijn de activiteiten verricht in het kader van de randvoorwaardelijke functie waarvoor de uitkering is ontvangen? (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) – inclusief uitvoering door derden vanaf Sisa 2024

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Optionele toelichting

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H26/01

Indicator: H26/02

Indicator: H26/03

Indicator: H26/04

Indicator: H26/05

Indicator: H26/06

1

1044507

Ja

€ 612.904

€ 612.904

Nee

2

1044500

Ja

€ 119.276

€ 119.276

Nee

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: H26/07

1

Ja

2

Ja

VWS

H30

Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026

Naam onderdeel

Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel

Besteding (jaar T) per onderdeel

Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024?

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per onderdeel

Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H30/01

Indicator: H30/02

Indicator: H30/03

Indicator: H30/04

Indicator: H30/05

Indicator: H30/06

1

Lokaal Sportakkoord

€ 207.617

€ 166.094

€ 41.523

€ 166.094

Ja

2

Brede regeling combinatiefuncties

€ 1.429.365

€ 1.429.365

€ 0

€ 1.429.365

Ja

3

Terugdringen Gezondheidsachterstanden

€ 319.411

€ 272.492

€ 46.919

€ 272.492

Ja

4

Kansrijke Start

€ 239.558

€ 190.734

€ 48.824

€ 190.734

Ja

5

Mentale Gezondheid

€ 111.794

€ 91.084

€ 20.710

€ 91.084

Ja

6

Aanpak overgewicht en obesitas

€ 279.485

€ 208.447

€ 55.897

€ 208.447

Ja

7

Valpreventie

€ 822.484

€ 655.238

€ 167.246

€ 655.238

Ja

8

Leefomgeving

€ 159.706

€ 132.586

€ 27.120

€ 132.586

Ja

9

OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek

€ 39.926

€ 33.738

€ 6.188

€ 33.738

Ja

10

Versterken sociale basis

€ 582.925

€ 291.542

€ 116.585

€ 291.542

Ja

11

Mantelzorg

€ 159.706

€ 108.410

€ 31.941

€ 108.410

Ja

12

Eén tegen eenzaamheid

€ 159.706

€ 135.417

€ 24.435

€ 135.417

Ja

13

Welzijn op recept

€ 87.838

€ 87.838

€ 0

€ 87.838

Ja

14

Versterking kennis- en adviesfunctie GGD

€ 39.926

€ 39.926

€ 0

€ 39.926

Ja

15

Coördinatiekosten regionale aanpak

€ 142.138

€ 115.208

€ 26.930

€ 115.208

Ja

Kopie naam onderdeel

Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H30/07

Indicator: H30/08

1

Lokaal Sportakkoord

Ja

2

Brede regeling combinatiefuncties

Ja

3

Terugdringen Gezondheidsachterstanden

N.v.t.

4

Kansrijke Start

N.v.t.

5

Mentale Gezondheid

N.v.t.

6

Aanpak overgewicht en obesitas

N.v.t.

7

Valpreventie

N.v.t.

8

Leefomgeving

N.v.t.

9

OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek

N.v.t.

10

Versterken sociale basis

N.v.t.

11

Mantelzorg

Nee

12

Eén tegen eenzaamheid

Ja

13

Welzijn op recept

Ja

14

Versterking kennis- en adviesfunctie GGD

N.v.t.

15

Coördinatiekosten regionale aanpak

N.v.t.

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: H30/09

Nee

VWS

H31

Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen

Beschikkingsnummer / kenmerk

Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H31/01

Indicator: H31/02

Indicator: H31/03

Indicator: H31/04

Indicator: H31/05

SPUKNEAS230061

€ 33.838

€ 0

Nee

VWS

H32

Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden

Beschikkingsnummer / kenmerk

Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Automatisch berekend

Automatisch berekend

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H32/01

Indicator: H32/02

Indicator: H32/03

MEOZ23004

€ 2.533.863

€ 1.500.193

Naam zwembad

Totale verlening per zwembad (jaar T)

Cumulatieve besteding per zwembad (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Verduurzamingsplan aanwezig (Ja/Nee)

Toelichting

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Indicator: H32/04

Indicator: H32/05

Indicator: H32/06

Indicator: H32/07

Indicator: H32/08

1

Zwembad Fletiomare

€ 542.449

€ 311.613

Ja

2

Aquacenter Den Hommel

€ 734.112

€ 421.866

Ja

3

De Kwakel

€ 899.665

€ 497.062

Ja

4

De Krommerijn

€ 357.637

€ 269.652

Ja

VWS

H34

Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2023

Projectnummer

Gedurende (jaar T) zijn de activiteiten verricht i.h.k.v. van de specialistische functie waarvoor de uitkering is ontvangen (ja/nee)

Besteding activiteiten (jaar T)

Correctie besteding realisatie activiteiten (jaar T-1) vanaf Sisa T+1

Definitieve besteding realisatie project

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H34/01

Indicator: H34/02

Indicator: H34/03

Indicator: H34/04

Indicator: H34/05

Indicator: H34/06

1

1045479

Ja

€ 0

€ 0

Nee

VWS

H35

Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026

Beschikkingsnummer

Zijn activiteiten verricht zoals vermeld in artikel 3 van de regeling (jaar T) (Ja/Nee)

Is meegewerkt aan monitoring zoals gesteld in artikel 7 lid 2 in de regeling (jaar T) (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) Zelfstandige uitvoering

Correcties besteding (T-1) inclusief uitvoering door medeoverheden

Eindverantwoording (jaar T) (Ja/Nee)

vanaf SiSa 2024

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H35/01

Indicator: H35/02

Indicator: H35/03

Indicator: H35/04

Indicator: H35/05

Indicator: H35/06

1

IZA2023nr032

Ja

Ja

€ 2.291.765

€ 0

Nee

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38