Jaarrekening

Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium.

Dit is het eerste jaar dat het college een rechtmatigheidsverantwoording aflegt. Dit vooruitlopend op de wettelijke verplichting, deze gaat in vanaf het begrotingsjaar 2024.In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 29 februari 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag, omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 1,5 % van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 30,880 miljoen euro. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV van november 2023.

Bevinding

Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in beginsel niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde verantwoordingsgrens. Het grootste deel van de onrechtmatigheden wordt als acceptabel aangemerkt op basis van de toets aan de aanvullende criteria uit de verordening financieel beleid en beheer. De niet acceptabele onrechtmatigheden zijn in totaal 15,7 miljoen euro, passen binnen de grens van 30,9 miljoen euro.

x € 1.000

Totaal 2023

Totaal 2022

Begrotingscriterium

1a

Overschrijding van de lasten op programmaniveau

42.736

87.066

1b

Overschrijding van de investeringskredieten

3.139

6.656

2

Ongeautoriseerde reservemutaties

0

0

3

Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten die niet tijdig aan de raad zijn gemeld of onvoldoende zijn toegelicht in de jaarrekening

0

0

Totaal begrotingsonrechtmatigheden

45.875

93.722

Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid

-35.189

-90.251

Resterend saldo onrechtmatigheden

10.686

3.471

Voorwaardencriterium

Inkoop en aanbesteding

4.826

11.225

Werk en inkomen

158

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5

Totaal onrechtmatig voorwaardencriterium

4.989

11.225

Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium

Fraudevorderingen*

614

n.v.t.

Totaal Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium

614

0

Totaal van onrechtmatigheden

51.478

104.947

Waarvan niet acceptabel

15.675

14.666

Grens voor onrechtmatigheden (1,5% totaal lasten incl. toevoeging reserves)

30.880

29.320

* deze vorderingen tellen niet mee in het totaal bedrag van onrechtmatigheden.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie zij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38