Bijlagen

Subsidies

Subsidies

x € 1.000

Doelstelling

Omschrijving

Begroting
2023

Realisatie
2023

Verschil

Doelstelling 1: De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal

Utrecht4GlobalGoals

Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals

40

0

40

ROM Regio Utrecht BV

Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV

174

608

-434

Totaal doelstelling 1

214

608

-394

Doelstelling 2: De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vormen het stadsbestuur. Doelstelling is een zorgvuldig, rechtmatig en betrouwbaar bestuur van de stad.

Volksfeesten

Organiseren en uitvoeren van volksfeesten

215

309

-94

Totaal doelstelling 2

215

309

-94

Doelstelling 3: Bewoners zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad door actief te zijn in de eigen omgeving en/of invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering

Initiatievenfonds

Het Initiatievenfonds is er voor grote en kleine initiatieven, inwoners en organisaties, jong en oud. Alle Utrechters met een goed idee voor hun straat, buurt, wijk of de stad kunnen een aanvraag doen.

3.162

2.824

338

Totaal doelstelling 3

3.162

2.824

338

Totaal Bewoners en Bestuur

3.591

3.741

-150

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38