Bijlagen

Externe subsidieprogramma's

Voor het realiseren van onze ambities op Europees niveau werkten wij samen met andere (overheids-) organisaties op de thema’s van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Met organisaties in en buiten de stad werkten we samen aan Europese aanvragen, onder andere met de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Wageningen Universiteit, TNO en andere lokale organisaties. Bij de aanvragen betrokken we belangrijke stakeholders in de stad om onze gezamenlijke strategische ambities te versterken. Wij richtten ons voor het realiseren van onze opgaven actief tot andere overheden, de provincie, het Rijk en Europa. Op die manier haalden wij, naast extra financiële middelen, ook kennis en ervaring naar de stad. Ook droegen de samenwerkingsnetwerken bij aan het profileren van Utrecht op (inter)nationaal niveau.

Europese Subsidieverwerving

Wij willen optimaal gebruik maken van Europese subsidiemogelijkheden ter ondersteuning van onze strategische ambities. De Europese regelingen kennen een eigen systematiek en vragen specifieke kennis en aandacht. Om subsidiemogelijkheden optimaal te benutten is kennis van de verschillende Europese regelingen en de verbinding aan relevante Utrechtse projecten noodzakelijk. Voor Europese subsidies is internationale samenwerking meestal ook een voorwaarde. Het hebben van een goed internationaal netwerk is van groot belang om zelf de nodige partners te vinden, maar ook om door anderen gevraagd te worden voor deelname aan subsidieprojecten. Wij kijken doorlopend vanuit de opgaven naar Europese subsidiekansen waarbij wij Europese subsidiemogelijkheden en de Utrechtse opgaven met elkaar verbinden. Innovatieve oplossingen en investeringen voor onze opgaven kunnen als pilotproject onderdeel zijn van Europese subsidieaanvragen. Verder zijn Europese subsidiemogelijkheden vaak gericht op integrale vraagstukken, die meerdere opgaven en onderwerpen raken. Zo stimuleren Europese subsidies de innovatiekracht van de opgaven en een integrale aanpak.

Europese subsidies

In de Europese begrotingsperiode 2021-2027 is de Green Deal een belangrijk overkoepelend thema waar de Europese Commissie haar financiële middelen op in zet. Slimme groei (kennis, innovatie en onderwijs), duurzame groei (zuiniger omgaan met hulpbronnen) en groei voor iedereen (arbeidsparticipatie, onderwijs en armoedebeleid) blijven belangrijke thema’s. Samenwerking tussen partijen, bijvoorbeeld tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of maatschappelijke organisaties, is ook in de periode 2021-2027 belangrijk om succesvol te zijn met Europese subsidies. Dit sluit ook aan bij onze visie op de (regie) rol van de gemeente. We spelen hierop in door versterkt in te zetten op samenwerking met bijvoorbeeld kennis- en onderwijsinstellingen, culturele instellingen en andere stakeholders in de stad.
Het afgelopen jaar werkten wij aan mee aan achttien ingediende subsidieaanvragen bij de Europese Commissie. Tien aanvragen zijn goedgekeurd. Voor vijf aanvragen is de definitieve uitslag nog niet bekend. Er is grote concurrentie op het Europese speelveld, in sommige programma’s is de slaagkans circa 10%. Met de nu goedgekeurde aanvragen waar wij in deelnemen is dit voor 2023 al ruim 50%, en dit kan nog oplopen als er meer van de in behandeling zijnde aanvragen worden goedgekeurd.

Nieuwe projecten in 2023

Europees programma

Titel

Stand van Zaken

Subsidiebedrag voor Utrecht
x € 1.000.000

AMIF

Vesta

Toegekend

1,203

AMIF

U-Match

Toegekend

1,138

Interreg NWE

T4R

Toegekend

0,69

Interreg NWE

Preuse

Toegekend

0,297

CERV

Rightcities

Toegekend

0,190

Climate KIC

Cohere

Toegekend

0,045

URBACT

Weldi

Toegekend

0,13

Horizon Europe

NetZeroCities

Toegekend

0,175

Horizon Europe

CodeZero

Toegekend

0,054

Horizon Europe (MSCA)

SUNSET

Toegekend

Associated Partner

Totaal goedgekeurde projecten 2023

3,922

Afgewezen of in behandeling zijnde aanvragen 2023

Europees programma

Titel

Stand van zaken

Subsidiebedrag
voor Utrecht
x € 1.000.000

European Urban Initiative

Greenleap

In behandeling

2,958

Horizon Europe

SPRING

In behandeling

0,95

Horizon Europe

Tureen

In behandeling

Nvt

CERV

B-engaged

In behandeling

Ass. Partner

Digital

Verse

In behandeling

Ass. Partner

Climate-KIC

Transforming car parking spaces

In behandeling

0,09

Totaal in behandeling 2023

3,998

Interreg NWE

Circles

Afgewezen

0,25

Horizon Europe

GoGreenNaturePlus

Afgewezen

0,335

Horizon Europe (MSCA)

BigBabyData

Afgewezen

Ass. Partner

Totaal afgewezen 2023

0,585

Lopende projecten

Naam

Looptijd

Bedrag
x € 1.000.000

Horizon2020-SCC-01-2017

IRIS

2017–2023

5,4

Horizon2020-MG-4.1.-2017

CityChangerCargoBikes

2018–2021

0,18

Interreg Europe

Reduces

2019-2023

0,2

AMIF

Connection

2019–2021

0,05

CEF-TENT

Innovative and digital bike storage solutions in urban nodes

2019-2023

0,69

Horizon 2020

Equal-Life

2020–2024

0,365

Horizon 2020

HUB-IN

2020–2024

0,7

Interreg NWE

FCRBE

2021-2023

0,173

Horizon2020

DIT4TraM

2021-2024

0,1

Horizon 2020

Scale-V2G

2022-2025

1,6

GreenDeal Call

ARV

2022-2026

4,1

Horizon Europe

Urban-Releaf

2023-2026

0,278

Interreg NSR

SHARE North-Squared

2023-2026

0,385

JUST

Visa Roc

2022-2024

0,05

Horizon Europe

Cultivate

2023-2026

0,562

Horizon Europe

REALLOCATE

2023-2027

0,455

Horizon Europe

NEB-STAR

2022-2025

0,17

Horizon Europe

Emeralds

2023-2027 (AP)

0

Totaal lopende projecten

15,458

Totaal lopende en goedgekeurde projecten

19,38

Kansen voor West

‘Kansen voor West' (KvW) is het samenwerkingsprogramma van G4 en P4 (de G4 steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de P4 provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland), waarmee we aanspraak maken op subsidiemiddelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor landsdeel West-Nederland. In totaal zijn er in 2023 17 projectaanvragen goedgekeurd in de Kansen voor West-programma’s.

Resultaat Kansen voor West 2023 1)

Aantal

Status

Bijdrage x € 1.000.000

Kansen voor West 2

5

Toegekend

3,67

React-EU

1

Toegekend

0,178

Kansen voor West 3

11

Toegekend

7,787

TOTAAL VERLEEND

11,635

Kansen voor West 3

7

In behandeling

5,951

1) De betreffende projecten zijn opgenomen in de tabellen hierna

Kansen voor West II - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020

Het programma Kansen voor West II (2014-2020) voeren we uit tot eind 2023. Met het programma komt voor de stad en regio meer dan 43 miljoen Euro beschikbaar voor innovatieve projecten binnen de volgende beleidsdoelstellingen:

  • innovatie (programmaprioriteit 1)
  • koolstofarme economie (programmaprioriteit 2)
  • terugdringen mismatch arbeidsmarkt (programmaprioriteit 3)
  • versterken van het vestigingsklimaat (programmaprioriteit 4)
  • bevorderen van crisisherstel door investeringen in een groen, digitaal en weerbaar herstel van de economie (programmaprioriteit 6, React-EU).

Wij ontvangen rechtstreekse EFRO-middelen die wij zelf aan projecten toekennen en aanvullend daarop ook middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor projecten in de stad. Een stedelijk uitvoeringsplan is hiervoor richtinggevend. Daarnaast hebben we een indicatief aandeel in het regionale EFRO-budget (gelabelde middelen). Deze middelen zijn geoormerkt voor inzet in de stad Utrecht en worden ingezet in lijn met de regionale economische agenda. Stad en provincie beslissen samen over inzet van deze middelen. De beschikbare middelen zijn nagenoeg uitgeput.
Projecten in het Kansen voor West II programma hebben tot eind 2023 de tijd gehad om hun kosten te maken en te betalen. Indien een project niet geheel haalbaar is tot eind 2023, wordt de beschikking (gedeeltelijk) ingetrokken en vallen de subsidiegelden vrij. Dit wordt eerst opgevangen binnen het programma in Utrecht of in de vier provincies en als dat niet lukt vloeien de gelden terug naar Europa.

Tabel: overzicht beschikbare Kansen voor West II middelen 2014-2020 (stad en regio totaal)

Peildatum: 31 december 2023                                                                          Bedragen x € 1.000.000

Gemeente
Utrecht
(rechtstreekse
middelen)

Gemeente
Utrecht
(gelabelde
middelen)

Provincie
Utrecht

Stad en regio
Utrecht totaal

Formeel
gecommit-
teerd

In
aanvraag

Restant
budget

EFRO

Prio 1

6,657

8,985

15,642

15,715

-0,073

Prio 2

0,849

1,553

1,950

4,351

4,448

-0,097

Prio 3

2,386

2,386

2,308

0,087

Prio 4

2,789

2,789

3,142

-0,353

Prio 6

2,811

3,373

4,751

10,935

11,175

-0,240

Totaal EFRO

8,835

11,583

15,686

36,103

36,788

-0,676

ESF 4

Arbeids-potentieel

1,668

1,668

1,521

Totaal

10,503

11,583

15,686

37,771

38,309

Rijksco-financiering5

2,833

2,635

5,465

5,465

Totaal

10,503

14,416

18,321

43,236

43,774

3 Een negatief bedrag wijst op overcommittering. De ervaring leert dat niet alle beschikbaar gestelde middelen worden gebruikt, en door overcommitering beogen we alle beschikbare middelen optimaal te benutten. Het financieel risico dat hieruit voortvloeit, is tot 10% gedekt via de reserve Europese subsidies. Aan het einde van de looptijd wordt op programmaniveau met de EC afgerekend.
4 ESF: voor gemeente Utrecht beschikbaar budget, in te zetten aanvullend op stedelijke EFRO middelen, aan te vragen in 2 tranches bij het Ministerie van SZW. Het formeel gecommitteerde bedrag is de realisatie over de eerste tranche. Het bedrag in aanvraag betreft het voor Utrecht beschikbare subsidiebedrag in de tweede tranche.
5 Rijkscofinanciering: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar gestelde middelen die aanvullend op EFRO middelen kunnen worden ingezet

Kansen voor West II: Activiteiten in 2023

De middelen vanuit KvW II en REACT-EU programma zijn volledig toegekend. Er is nog onder KvW II subsidie beschikt voor de projecten Materiaal Scout, Voucherregeling Duurzame Energie, Renovatie A. Kuijper- en Groen van Prinstererstraat Utrecht, Renovatie Patrimoniumstraat e.o. te Utrecht, Ontwerp Collectief Warmtenet Bedrijventerrein Haarbrug en HyVan.

Resultaten KvW II 2023

Programma-prioriteit

Looptijd

Kansen voor West Bijdrage x € 1.000.000

Status

Voucherregeling Duurzame Energie

2

2023

0,522

Toegekend

Renovatie A. Kuijper- en Groen van Prinstererstraat Utrecht

2

2023

1,0

Toegekend

Renovatie Patrimoniumstraat e.o. te Utrecht

2

2023

1,0

Toegekend

Ontwerp Collectief Warmtenet
Bedrijventerrein Haarbrug

2

2023

0,2

Toegekend

HyVan

2

2023

0,448

Toegekend

Materiaal Scout   

React-EU

2022-2023

0,178

Toegekend

TOTAAL VERLEEND

3,348

Overzicht en besteding beschikbare Kansen voor West II – stedelijk programma 2014-2020

Programma-prioriteit

Looptijd

Kansen voor West Bijdrage x € 1.000.000

Status

H2 Pioniers Utrecht

2

2021-2023

0,848

In uitvoering

Leerwerkplaatsen Zorg-Welzijn

3

2016-2021

1,188

Vastgesteld

Onbekend maakt Onbemind

3

2018-2021

0,121

Vastgesteld

Techniek Experience Center / Ontdekhal

3

2019-2023

0,6

Vastgesteld

Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied

4

2019-2022

1,247

Vastgesteld

Impuls Lage Weide

4

2019-2022

0,9

Vastgesteld

Stadsbrouwerij RoodNoot

4

2020-2022

0,681

Vastgesteld

Circulair Ecosysteem

4

2020-2022

0,314

Vastgesteld

Utrecht Tech Community

6

2021-2023

1,888

In uitvoering

Merwede Lab

6

2021-2023

1,069

In uitvoering

De Beroepentuin 2.0

3

2022-2023

0,399

In uitvoering

Voucherregeling Duurzame Energie

2

2023

0,5

In uitvoering

TOTAAL VERLEEND

9,755

Overzicht Kansen voor West II regionaal programmadeel (stad en provincie Utrecht)

Naam

Prio

Kansen voor West
Bijdrage x € 1.000.000

Programma deel
omschrijving [1]

Status

NeuroShirt

1

0,180

Stad + provincie

Vastgesteld

iTop

1

0,322

Stad + provincie

Vastgesteld

3R Toxflow

1

1,7

Stad + provincie

Verleend

Safer Patient Toileting System

1

0,724

Stad + provincie

Vastgesteld

TBC de wereld uit!

1

1,589

Stad + provincie

Vastgesteld

Healthy Urban Living Proof of Concepts Fonds

1

0,575

Stad + provincie

Verleend

Healthy Urban Living Utrecht; toeleiding naar kapitaal

1

0,152

Stad + provincie

Verleend

KARDIO

1

1,057

Stad + provincie

Vastgesteld

Participatiefonds ROM Regio Utrecht

1

1,109

Stad + provincie

Verleend

Utrecht Health Seed Fund (Fonds)

1

1,389

provincie Utrecht

Verleend

Groupcharge app: Efficient charging for Corporate EV-fleets

1

0,346

provincie Utrecht

Verleend

Bloedafname innovatie

1

1,227

Stad + provincie

Vastgesteld

Toeleiding naar Kapitaal Utrecht Health Seed Fund

1

0,200

provincie Utrecht

Verleend

Nieuwe Generatie Asfaltcentrale

2

1,595

provincie Utrecht

Verleend

CRISIS CONTROL

2

0,263

Stad + provincie

Vastgesteld

Renovatie A. Kuijper- en Groen van Prinstererstraat Utrecht

2

0,522

Stad + provincie

Verleend

Renovatie Patrimoniumstraat e.o. te Utrecht

2

1,0

Stad + provincie

Verleend

Ontwerp Collectief Warmtenet Bedrijventerrein Haarbrug

2

1,0

Stad + provincie

Verleend

HyVan

2

0,2

Stad + provincie

Verleend

Digitalisering van de bloedafname

6

1,807

React-EU regionaal

Verleend

Sevvy Smart E-Cooking

6

0,292

React-EU regionaal

Vastgesteld

Landschap in beeld

6

0,118

React-EU regionaal

Verleend

Iedereen verzekerd van deelmobiliteit

6

0,231

React-EU regionaal

Verleend

Congestiemanagement & Power Balancing (CPB)

6

0,750

React-EU regionaal

Verleend

TWIN - Duurzame kozijnen voor de hoogbouw

6

0,115

React-EU regionaal

Verleend

ERS

6

0,196

React-EU regionaal

Verleend

Open-source platform voor CO2 vrije houtbouw

6

1,180

React-EU regionaal

Verleend

Digitaal, Dichtbij en Duurzaam

6

0,873

React-EU regionaal

Verleend

Codean Review Environment (CRE)

6

0,382

React-EU regionaal

Verleend

Voorbereiding Ecosysteem - Thuisleefwijzer en Thuisleefbieb

6

0,160

React-EU regionaal

Verleend

MDM Engine

6

0,561

React-EU regionaal

Verleend

LIVE-22 Liendert Interactieve Visuele Ervaring

6

0,696

React-EU regionaal

Verleend

Werkgeversaanpak duurzame en slimme mobiliteit

6

0,414

React-EU regionaal

Verleend

Participatiefonds ROM Regio Utrecht

1

1,109

Stad + provincie

Verleend

Kansen voor West III - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2021-2027

In 2022 is het nieuwe programma voor de periode 2021-2027 van start gegaan. Met dit nieuwe programma komt ruim 34 miljoen Euro beschikbaar voor de stad en regio Utrecht, waarvan 6,4 miljoen voor een nieuw stedelijk programma en 6,4 miljoen als indicatief aandeel in het regionale programmadeel. De middelen worden ingezet voor:

  • Innovatie
  • klimaat (o.a. Energietransitie, circulair)
  • duurzame stedelijke ontwikkeling.

Wij ontvangen rechtstreekse EFRO-middelen die wij zelf aan projecten toekennen. Een stedelijk uitvoeringsplan is hiervoor richtinggevend. Daarnaast hebben we een indicatief aandeel in het regionale EFRO-budget (gelabelde middelen). Deze middelen zijn geoormerkt voor inzet in de stad Utrecht en worden ingezet in lijn met de regionale economische agenda. Stad en provincie beslissen samen over inzet van deze middelen.

Tabel: overzicht beschikbare Kansen voor West III middelen 2021-2027 (stad en regio totaal)

Peildatum: 31 december 2023                  Bedragen x € 1.000.000   

Gemeente
Utrecht

(rechtstreekse
middelen)

Gemeente
Utrecht

(gelabelde
middelen)

Provincie
Utrecht

RijksCofi

Totaal

Beschikt

In
aanvraag

Restant
budget

EFRO

Prio 1 Innovatie

4,535

11,366

3,809

19,711

5,49

8,52

5,485

Prio 2 klimaat regio

1,943

4,871

1,632

8,447

0,674

2,1

5,54

Prio 2 klimaat GTI

2,092

2,092

1,0

1,0

0,92

Prio 5

4,386

4,386

0,903

0,51

2,275

Totaal EFRO

6,478

6,478

16,237

5,441

34,636

8,078

12,13

14,22

Kansen voor West III: Activiteiten in 2023

Eind 2023 staan er in totaal 7 openstellingen open (totaal bedrag van 20,7 mln.), is er 1 openstelling onder innovatie reeds gesloten (volledig budget is ingezet) en gaat het restant van het KvW III budget in 2024 open. Er zijn in totaal 11 nieuwe projectenaanvragen goedgekeurd en er zijn nog 7 aanvragen in behandeling.

Resultaten KvW III 2023

Programma-prioriteit

Looptijd

Kansen voor West Bijdrage x € 1.000.000

Status

Natural Intelligence in Health

1

2022-2026

1,153

Toegekend

INDI-ecosysteem

1

2022-2024

0,52

Toegekend

Skeleton

1

2022-2025

0,6

Toegekend

Circulaire Kinderfiets

2

2022-2024

0,68

Toegekend

Autonome Bloedafname

1

2023-2024

1,23

Toegekend

Verne Fysio Platform

1

2023-2025

0,349

Toegekend

Food Counts

1

2023-2025

0,142

Toegekend

De Nederlandse Datakluis

1

2023-2025

1,5

Toegekend

Een betere start op de arbeidsmarkt

5

2023-2028

0,528

Toegekend

Circulair Grondstoffencorridor

5

2023-2025

1,0

Toegekend

U-tech Project

5

2024-2026

0,374

Toegekend

Totaal Toegekend

8,076

AI-generated content for v-learning

2

2023-2025

0,865

In behandeling

Traiectum Talent Hub (FC Utrecht)

1

2023-2025

0,773

afgewezen

ROM- Fondsen (POC, Participatiefonds)

1

2024-2026

7,0

In behandeling

A+++++ Energieneutrale

2

2023-2025

1,5

In behandeling

Ontwikkeling duurzaam veldmanagement

2

2023-2025

0,6

In behandeling

Mobiliteit Merwede

5

2023-2026

1,0

In behandeling

Duurzame VVEs

5

2023-2027

0,513

In behandeling

Totaal In behandeling

12,251

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38