Jaarrekening

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de oorzaken waardoor het banksaldo gedurende het boekjaar veranderd is. Deze saldomutatie wordt gespecificeerd in drie soorten kasstromen, te weten:

 • kasstromen uit operationele activiteiten
 • kasstromen uit investeringsactiviteiten en
 • kasstromen uit financieringsactiviteiten.

Het overzicht is samengesteld op basis van de indirecte methode.

 

x € 1.000

Omschrijving

Uitkomst 2023

Kasstromen uit operationele activiteiten:

Exploitatieresultaat voor bestemming

-71.597

Aanpassing voor:

 • Afschrijvingen en afwaarderingen

64.474

 • Mutatie voorzieningen

1.912

 • Mutatie vaste schulden (exclusief leningen OG)

-853

Totaal aanpassingen

65.533

Voorraden en onderhanden werk

-33.612

Mutatie in werkkapitaal

 • Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen)

-10.979

 • Kortlopende schulden (excl. kortlopende leningen en bank)

-10.864

 • Overlopende activa

-25.788

 • Overlopende passiva

126.860

Totaal mutatie werkkapitaal

79.229

Kasstroom uit operationele activiteiten

39.553

Kasstromen uit investeringsactiviteiten:

Investeringen/desinvesteringen

 • Investeringsuitgaven en desinvesteringen

-190.519

 • Bijdragen derden

17.792

Totaal investeringen/desinvesteringen

-172.727

Mutatie leningen UG en uitzettingen

 • Verstrekking van geldleningen (UG)

-9.176

 • Ontvangen aflossingen op geldleningen UG

6.223

Totaal mutatie leningen UG en uitzettingen

-2.953

Mutatie kapitaalverstrekkingen

48

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-175.632

Kasstromen uit financieringsactiviteiten:

Mutatie middelen ’s Rijks Schatkist

-2.000

Mutatie kortlopende geldleningen

-68.000

Opgenomen/aangetrokken langlopende geldleningen (OG)

260.000

Betaalde aflossingen op geldleningen OG

-70.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

120.000

Mutatie geldmiddelen

afname

16.079

Saldo liquide middelen per 31 december 2022

21.152

Saldo liquide middelen per 31 december 2023

5.073

Mutatie geldmiddelen

afname

16.079

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 13:13:41 met de export van 06/10/2024 12:57:38