Programma's

Bereikbaarheid

Risico's

Belangrijkste bestaande strategische risico's

Risico 1: Benodigde samenwerking en cofinanciering voor de noodzakelijke maatregelen komen niet rond. Hierdoor kan de mobiliteitstransitie niet volgens het gewenste tempo worden gerealiseerd.

 • Stand van zaken risico:
  • Risico is toegenomen. Schaalsprong OV staat ook voor een bezuinigingsopgave.
 • Stand van zaken maatregel:
  • Met de provincie verrichten we onderzoek naar het Wiel met Spaken (Schaalspong OV), zoals de regionale studie Lunetten Koningsweg-  Binnenstadsas. In U Ned verband werken we gezamenlijk aan diverse programma's, zoals de MIRT Verkenning OV en Wonen. Doel van die samenwerking is te komen tot een gedragen uitkomst als randvoorwaarde voor verkrijgen mogelijke cofinanciering door het Rijk. We werken nu en komende jaren daarvoor toe naar de BO-Leefomgeving en BO-MIRT. De begroting van het ministerie van IenW is verder onder druk komen te staan. De opgave voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud en de instandhouding van de rijksinfrastructuur is daar mede debat aan. Hierdoor is de kans op een passende rijksbijdrage niet groter geworden. Aan de cofinanciering is in de meeste gevallen de randvoorwaarde verbonden dat de gemeente een eigen bijdrage inbrengt. Zeker bij de grote mobiliteitsprojecten is de dekking daarvan een uitdaging.

Risico 2: Onvoldoende beschikbaarheid van alternatieven voor de auto en benodigde innovatie gaat niet snel genoeg of is niet voldoende voor groei stad (infrastructuur voor voetganger en fietser, beschikbaarheid OV, opschaling deelmobiliteit, MaaS, parkeerhubs).

 • Stand van zaken risico:
  • Risico ligt eerder op het vlak van beschikbaarheid van voldoende alternatieven voor auto.
 • Stand van zaken maatregel:
  • Convenant met deelaanbieders is opgezet, onderzoek naar marktordening van deelmobiliteit en MaaS voeren we uit, stimuleringsregelingen zijn en worden aangeboden, parkeerbeleid (hogere tarieven, lage parkeernormen, weghalen autoparkeerplaatsen) blijft een belangrijke maatregel. Daarnaast blijven we inzetten op voetganger, fiets en OV.

Risico 3: Deel van bestaande of nieuwe inwoners kan niet meedoen aan maatschappij / maatschappelijk verkeer, met een grotere ongelijkheid in stad als gevolg.

 • Stand van zaken risico :
  • Risico is ongewijzigd.
 • Stand van zaken maatregel:
  • Doelgroepen kennen en er gericht op inspelen met maatregelen en ook op de effectiviteit van die maatregelen monitoren. We hebben hiervoor het uitvoeringsprogramma vervoersongelijkheid in 2023 opgezet.

Risico 4: Emissieloos vervoer: Door grotere afhankelijkheid en toename van energiegebruik bestaat de kans dat het stroomnet het niet meer aan kan, met als gevolg onvoldoende leveringsgarantie, en ook stagnatie van de realisatie van laadpalen.

 • Stand van zaken risico:
  • Risico nog actueel.
 • Stand van zaken maatregel :
  • We voerden overleg met netbeheerders.

Risico 5: Luchtkwaliteit: door de EU-grenswaarden en de WHO advieswaarden niet (op tijd) te behalen bestaat de kans op een minder snellere verbetering van de luchtkwaliteit, met gevolgen voor de gezondheid van inwoners, ondernemers en bezoekers.

 • Stand van zaken risico:
  • Risico nog actueel.
 • Stand van zaken maatregel:
  • We voerden lobby via de Rijksoverheid, met name met betrekking tot luchtkwaliteit (deelname aan het Schone Lucht Akkoord) om invloed te hebben op de besluiten.
  • We namen maatregelen vanuit ons Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit (zoals de milieuzones en houtstook) en werkten aan nieuw luchtkwaliteitsbeleid.
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53