Programma's

Bereikbaarheid

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen.

 • Voorlopig ontwerp uitgewerkt van de Europalaan Zuid.
 • Integraal Programma van Eisen (IPvE/FO) van de OV verbinding Overvecht – USP (Kardinaal de Jongweg) uitgewerkt.
 • Ontwerp afgerond voor de Linschotensingel.
 • Studie Zuidpoort afgerond en voorgelegd aan het bestuur.
 • Binnen de OV-alliantie gewerkt aan de ontwikkelagenda die heeft geleid tot het aanscherpen van de programmering voor OV-maatregelen.
 • We hebben gewerkt en blijven werken aan meerjarige programmering van nieuwe fiets- en voetgangersnetwerken, waarbij we gebruik maken van momenten waarop de weg toch al op de schop wordt genomen voor bijvoorbeeld vervanging van asfalt, riolering of warmteleiding. Voorbeeldprojecten zijn de Klopdijk en Gageldijk.

U-NED/ARU/NRU Raadsbrief BO-MIRT

 • In 2023 hebben we in U Ned: 
  • Nota Reikwijdte en Detailniveau opgeleverd binnen de MIRT-verkenning.
  • Gestart met het MIRT-onderzoek A12 in samenhang met Rijnenburg.
  • Pakket van kleinschalige multimodale maatregelen afgerond in de Aanpak 2030. 
  • Gestart met studie naar uitwerking Corridorhubs. 
  • Rapport van de Regiopoorten opgeleverd. 
  • Programmaplan Korte Termijnaanpak/Goedopweg 2025-2030 vastgesteld. 
  • Adviezen Modellenwerkgroep aan diverse programmalijnen.
 • In kader van ARU samen met de provincie, het alternatief voor het Tracébesluit Ring Utrecht aangeboden aan de minister van IenW en gepresenteerd aan raden en staten.   
 • Doorgegaan met het voorbereiden van korte-termijnmaatregelen aan de Noordeljike Randweg (NRU). De maatregelen verwachten we in 2024 en 2025 gelijktijdig met het onderhoud uit te voeren. In najaar 2023 hebben we gezamenlijk met Provincie de NRU in samenhang met het Alternatief Ring Utrecht (ARU) bekeken. Uit deze verkennende studie volgen meerdere kansrijke NRU-varianten die we nader willen onderzoeken. Met het Rijk hebben we afgesproken dat we de besluitvorming over de NRU combineren met het besluit over ARU/Tracébesluit Ring Utrecht.  

Doelstelling 2: Mobiliteits- en parkeergedrag dat bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad.

 • We hebben gewerkt en blijven werken aan meerjarige programmering van nieuwe fiets- en voetgangersnetwerken, waarbij we gebruik maken van momenten waarop de weg toch al op de schop wordt genomen voor bijvoorbeeld vervanging van asfalt, riolering of warmteleiding. Voorbeeldprojecten zijn de Klopdijk  en Gageldijk.

Doelstelling 3: Daling van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering gevoel van verkeersveiligheid.

 • Voor de 30km per uur aanpak de volgende activiteiten in 2023 uitgevoerd:
 • Voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van een pilot voor camerahandhaving voor snorfiets naar de rijbaan. De pilot heeft in eerste instantie een looptijd van een jaar.
 • In 2023 subsidie aangevraagd bij de provincie voor de uitvoering van de verkeersveiligheidsmaatregelen op de Donaudreef. Deze is ook toegekend.
 • Een overeenkomst gesloten met Veiligheid NL t.b.v. de ontsluiting en het gebruik van de data van verkeersongevallen van de RAVU (ambulances).

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

 • Niet van toepassing.
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53