Programma's

Bereikbaarheid

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen.

 • De monitor mobiliteitsplan uitgebracht ter monitoring van de doelstellingen uit het Mobiliteitsplan.
 • In 2023 hebben de wijkverkeersadviseurs ruim 3500 meldingen ontvangen en afgehandeld.

Fiets en Voetganger

 • We blijven inzetten op verbetering en uitbreiding van het fietsnetwerk.

Doelstelling 2: Mobiliteits- en parkeergedrag dat bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad.

(Fiets)parkeren

 • Betaald parkeren ingevoerd in de volgende wijken: Rivierenwijk, Cartesiusdriehoek, Cartesiusweg, Schepenbuurt, Leidsche Rijn Centrum Oost, Voordorp Sportpark, Werkspoor, Wisselspoor, Merwede, Bedrijventerrein Kanaleneiland, Nieuwe Defensie en Wilhelminawerf, Rivierenwijk-Zuid.
 • In totaal 58 parkeerplekken opgeheven tbv groen, spelen, fietsparkeren en/of verblijven, waarvan 18 in de binnenstad.
 • Een nieuwe procedure opheffen parkeerplaatsen vastgesteld, waarmee het makkelijker wordt om parkeerplaatsen om te zetten naar andere functies.

Doelstelling 3. Daling van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering gevoel van verkeersveiligheid.

 • Met de G4 voor maatwerk gelobbyd voor plaats op de weg van Licht Elektrische Voertuigen (LEV’s), resultaat is het uitvoeren van een gezamenlijke studie door G4 en ministerie van IenW naar doel en vorm van het maatwerk.
 • Overeenstemming bereikt met de politie en het CVOM voor de inzet van mobiele flitspalen in de stad naast de extra vaste flitspalen.
 • Voor de ‘gebiedsontsluitingsweg 30’ (GOW30) een doorvertaling gemaakt van de (voorlopige) inrichtingskenmerken in het Utrechtse handboek openbare ruimte. Bij de actualisatie van het Handboek nemen we deze mee. Ook hebben we gewerkt aan een ‘standaard’ evaluatie voor GOW30-straten.
 • Aanpak verder uitgewerkt voor de verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 2: Mobiliteits- en parkeergedrag dat bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad.

(Fiets)parkeren

 • Voorwaarde voor gewenst parkeergedrag is voldoende locaties. Doelstelling van 3 nieuwe buurtstallingen in 2023 is niet gehaald omdat er geen geschikte locaties beschikbaar waren. De vastgoedmarkt is hierin bepalend en daarmee is deze indicator niet voldoende te beïnvloeden vanuit de gemeente. We kijken naar een nieuwe betekenisvolle indicator voor de aanpak van fietsparkeertekorten in vooroorlogse wijken. 

Deelmobiliteit

 • 12 extra deelmobiliteitshubs gerealiseerd, dit is meer dan de begrote 4-8 stuks. Er is optimaal gebruik gemaakt van de middelen die beschikbaar waren binnen de VSD Subsidie, en konden daardoor meer hubs realiseren voor het gereserveerde bedrag dan oorspronkelijk ingeschat.

Doelstelling 3: Daling van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering gevoel van verkeersveiligheid.

 • Biltse Rading: om de oversteek waar een tragisch verkeersongeval plaatsvond in april 2023 veiliger te maken voor fietsers en voetgangers zijn, door vervroegde programmering, maatregelen getroffen.
 • Vleutenseweg: na een tragisch verkeersongeval in maart 2023 vond een onafhankelijk onderzoek plaats gericht op mogelijkheden om de verkeersveiligheid hier te vergroten. Meerdere maatregelen zijn onderzocht en beoordeeld op verkeersveiligheidswinst ook in relatie tot de investering. Deze maatregelen zullen in 2024 worden uitgevoerd.
 • Loevenhoutsedijk: na de Motie M79 is een project gestart om de verkeersveiligheid op de Loevenhoutsedijk te verbeteren waarbij aandacht is voor de toename van verkeer gelet op de komst van extra woningen aan de Jagerskade voorjaar 2024.
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53