Programma's

Bereikbaarheid

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen.

 • Gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie Overvecht.
 • Het verdiepend mobiliteitsonderzoek Rijnenburg tbv versnelling van de woningbouw is grotendeels gereed, 1e kwartaal 2024 wordt deze gedeeld met de raad.

Fiets en voetganger

 • IPvE-FO (Integraal Programma van Eisen) voor de Weerdsingel Oostzijde en fietsroute Om de Noord vastgesteld.
 • Haalbaarheidsonderzoek naar de fietsverbinding Boorstraat afgerond en in de variantenstudie Demkabrug zijn twee voorkeursvarianten overgebleven.
 • Planontwikkeling gestart van verschillende regionale -en doorfietsverbindingen, zoals de Gageldijk, Klopdijk, Utrecht-Hilversum en Houten-Lage Weide.
 • Variantenstudie voor de fietsverbinding langs de Waterlinieweg als onderdeel van de fietsroute om de zuid afgerond (zoals opgenomen in investeringspakket 'groei in balans').
 • Herinrichting van de kruising Platolaan/Weg tot de Wetenschap en de Ooster- en Westerkade afgerond.
 • Voorbereiding gestart van de uitvoering van de Maliebaan.
 • Pilot gestart om de speed pedelec toe te staan op het fietspad door middel van een ontheffing.
 • Uitwerking gestart van "voetganger op netwerkniveau" in samenwerking met groene ommetjes.

Openbaar vervoer en auto

 • 21 bushaltes toegankelijk gemaakt.
 • Oplevering deel 24 oktoberplein tot Majellaknoop en deel Cartesiusweg tot Marnixbrug van de Westelijke Stadsboulevard.
 • Afronding project Busbaan Dichterswijk.

Goederenvervoer

 • Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer 2023-2026 vastgesteld.
 • Uitvoeringsprogramma bouwlogistiek vastgesteld en deze ingebed in het nieuwe programma 'Duurzame Bouw’.   
 • Samenwerkingsovereenkomst “Schoon Goederenvervoer over Water” getekend met regionale partners om zo meer logistiek over water in de stad te realiseren.
 • Digitale vrachtwagen-bereikbaarheidskaart met routeplanner ontsloten.  

Luchtkwaliteit
We hebben ons ingezet voor het versneld verbeteren van de luchtkwaliteit. Hiertoe zijn de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma ‘Utrecht kiest voor gezonde lucht’ verder uitgevoerd: 

 • Milieuzones voor personenauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens en autobussen waren ook in 2023 van kracht.
 • Onderzoek gedaan naar hoe we via het Omgevingsplan de maatregel op gebied van het weren van de meest vervuilende mobiele (bouw)werktuigen kunnen invoeren. Dit onderzoek loopt.
 • Inzet van subsidies voor het verwijderen van rookkanalen en voorlichtingscampagne over het verminderen van houtstook. 
 • Stimulering  juiste bandenspanning van auto's door aanbieden gratis slimme bandenpompen nabij de drie afvalscheidingsstations.
 • Metingen uitgevoerd via het luchtmeetnet en onderzoek naar mogelijkheden voor de inzet van sensoren.
 • Landelijk samengewerkt in het Schone Lucht Akkoord en deelname op bestuurlijk niveau aan landelijke stuurgroep.

Emissieloos vervoer

 • We stimuleerden en faciliteerden de transitie naar emissieloos vervoer ook in 2023. We breiden de aanpak emissieloze bouwwerktuigen in samenwerking met marktpartijen uit tot emissieloos bouwen.
 • Datagestuurd (op basis van de bezetting van de bestaande laadpalen) hebben we oplaadpalen bijgeplaatst voor personenauto's, logistiek vervoer en voor taxi’s.

Vanaf 2024 rapporteren we over het luchtmaatregelenpakket en emissieloos vervoer vanuit het Programma Duurzame en Aantrekkelijke Stad.

Doelstelling 2: Mobiliteits- en parkeergedrag dat bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad.

Mobiliteitsmanagement

 • Afspraken gemaakt met werkgevers (over fietsstimuleren, stimuleren deelmobiliteit en stimuleren om buiten de spits te reizen) en onderwijsinstellingen over thuiswerken, duurzaam reizen en hybride onderwijs.
 • Werkgeversaanpak doorgezet in 3 gebieden: Utrecht Oost, Stationsgebied, Lage Weide/De Wetering/Haarrijn.  
 • Werkgeversaanpak uitgebreid met het gebied A12-zone.
 • Fietsactiviteiten zijn op scholen en fietslessen in 5 wijken en het AZC aangeboden om veilig fietsen te stimuleren en fietsen voor iedereen toegankelijk te maken. In 2023 zijn 3.480 kinderen op basisscholen bereikt en aanvullend hierop zijn met het praktisch verkeersexamen 88 basisscholen bereikt (van de 115 inclusief speciaal onderwijs).
 • Fietshub doorgezet. Ambitie was om minimaal 500 fietsen aan te bieden, we hebben ongeveer 900 fietsen uitgegeven.  
 • Afspraken gemaakt voor de samenwerking in het programma Goedopweg 2025-2030.
 • Gemeentelijke leidraad mobiliteitsmanagement ontwikkeld.
 • Onderzoek naar dwingende maatregelen voor duurzaam reisgedrag afgerond en naar de raad gestuurd.  

Verkeersmanagement

 • Voorbereiding en/of uitvoering van verschillende Dynamisch VerkeersManagement (DVM) projecten gestart voor: Socrateslaan, Westelijke Stadsboulevard, Lombokplein en Zuid-West.
 • Regionale samenwerking voor multimodaal verkeersmanagement hernieuwd.

Smart Mobility

 • Vanuit de hernieuwde Smart Mobility aanpak 2 nieuwe innovatieve projecten gestart: intelligente toegang voor stadslogistiek bij autoluwe wijken en dynamische fietsspreiding.
 • Project digitalisering overheden afgerond en hierbij 15 mobiliteitsdata-items gedigitaliseerd en ontsloten.

(Fiets)parkeren

 • Gewerkt aan oplossingen voor de toekomstige tekorten aan stallingsruimte voor fietsen rond Utrecht Centraal in samenwerking met NS en ProRail , Bv. in het nieuw te bouwen jaarbeurspleingebouw en in het nieuwe Knoopcomplex naast de huidige knoopstalling.
 • Studies verricht naar uitbreiding van de fietsparkeercapaciteit op station Lunetten, Vleuten, Vaartsche Rijn en Zuilen.
 • Communicatiecampagne gevoerd in de openbare stallingen in de binnenstad om het gebruik te stimuleren. Daarnaast de gevels van de stallingen opgefrist en voorzien van verlichting. 
 • In de binnenstad gezocht naar plekken waar fietsparkeerplekken toegevoegd kunnen worden, door het bijplaatsen van rekken en door autoparkeerplaatsen op te heffen. Ook is gekeken hoe de overlast rondom Neude en Nobelstraat te verminderen.
 • Met Klepièrre is het overleg weer opgepakt om twee parkeergarages in Hoog Catharijne in te richten tot fietsenstalling. In oktober 2023 hebben we deze raadsbrief gestuurd om u te informeren over de stand van zaken. Het is onze verwachting dat we in 2024 een concreet voorstel over deze stallingen aan uw raad kunnen voorleggen.
 • Tarief vastgesteld voor het nieuwe ringhubabonnement voor bewoners van nieuwe gebieden, die op afstand willen parkeren in een parkeergarage.
 • Voorbereiding gestart om parkeergarage Springweg per 15 mei 2024 in beheer te nemen.

(Fiets)parkeren

 • Raadsvoorstel met de aanpassing van de belastingverordening betaald parkeren is naar de raad gestuurd ter besluitvorming. Hierin staat de wijze waarop en de volgorde waarin we stadsbreed betaald parkeren gaan invoeren.
 • Nieuwe webpagina gemaakt waar bewoners terecht kunnen die plannen hebben voor verfraaiing en verbetering van de openbare ruimte, zoals meer groen in de straat (bijvoorbeeld geveltuinen en boomspiegels) en meer plek om fietsen te stallen.

Deelmobiliteit

 • Kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in de behoefte van (potentiële) gebruikers, waaronder groepen die moeilijk toegang hebben tot mobiliteit.
 • Stimuleringsregelingen gestart gekoppeld aan verandermomenten in het leven van mensen, herinrichting in de stad, specifieke doelgroepen (minima, studenten, onderwijzers, zorgpersoneel).
 • Informatiepunt opgericht voor vragen, klachten, aanbod etc. rondom deelmobiliteit.
 • Uitvoeringsprogramma Deelmobiliteit ligt op schema.  
 • Nieuw samenwerkingsmodel gerealiseerd met deelauto-organisaties die de opschaling naar meer professionele wijze vormgeeft.

Doelstelling 3: Daling van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering gevoel van verkeersveiligheid.

 • In 2023 de volgende projecten opgeleverd:
  • Moldaudreef: verbetering oversteekbaarheid en overzicht, aanleg rotonde.
  • Kruising Zandweg/Meernbrug/Castellumlaan/Regenboogbrug: maatregelen ter verduidelijking verkeerssituatie.
  • Koeweitdreef/Bombaydreef: verminderen snelheid dmv snelheidsremmers.
  • Kruispunt Einsteindreef/ Humberdreef/ Oranjerivierdreef: meer ruimte voor fietsers langs de Oranjerivierdreef.  
  • Amerikalaan: verminderen snelheid dmv snelheidsremmers.
  • Van Heuven Goedhartlaan: verminderen snelheid dmv snelheidsremmers.
  • Tramkruising Weg der Verenigde Naties/Overste den Oudenlaan: kruising aangepast
 • Verder gegaan met de uitwerking van verkeersveiligheidsmaatregelen voor de integrale projecten Welgelegen en Den Hommel, Amazonekwartier, Taagdreef en Rotsoord.
 • Meerdere ontwerpvarianten uitgewerkt voor de verbetering van de fietsveiligheid op de Niels Bohrweg.
 • Via de scholen- en wijkenaanpak hebben we in 2023 theoretische en praktische verkeersexamens verzorgd op, daarbij zijn 88 scholen en 3480 scholieren bereikt.
 • Met het project Doortrappen (ouderen langer en veiliger laten fietsen) hebben we in 2023 205 senioren bereikt.
 • Pilot voorbereid voor de inzet van camerahandhaving voor snorfietsers met als doel dat meer snorfietsers op de juiste plek op de weg gaan rijden.
 • BOA’s ook in 2023 ingezet op verkeershandhaving, voor de verkeersveiligheid.
 • Meerdere onderzoeken naar verkeersveiligheid uitgevoerd, o.a.: beleving verkeersveiligheid Koekoekstraat, voorrangsplein ’t Goylaan en Van Egmondkade, voetgangersbrug naast Meernbrug, omvorming 30km/uur in relatie tot reistijden en aanrijtijden openbaar vervoer en nood -en hulpdiensten.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen.

 • De verwachte uitvoering van de projecten: herinrichting Jutfaseweg (onderdeel van de doorfietsroute naar Nieuwegein/IJsselstein), Archimedeslaan en regionale doorfietsroute Utrecht – Amersfoort is nog niet gestart in 2023 o.a. vanwege een gebrek aan personele capaciteit en/of een vertraagde aanbesteding van het werk.
 • Het ontwerp van de Fietsroute om de Zuid is nog niet vastgesteld vanwege een gebrek aan personele capaciteit. Inmiddels is wel gestart.
 • Studie naar de nieuwe brug over de Kromme Rijn bij de Mytylweg is on hold gezet vanwege een te laag uitvoeringsbudget t.o.v. de verwachte uitvoeringskosten én i.v.m. de verdere ontwikkelingen in het kader van de verbreding A27.

Openbaar Vervoer en auto

 • De verwachte uitvoering van de Europalaan Noord, Socrateslaan en Amsterdamsestraatweg is niet gestart in 2023 o.a. vanwege vertraging van werkzaamheden Nutsbedrijven, een mogelijke rechtszaak en bezwaren tegen bomenkap.
 • We werken aan de samenwerkingsovereenkomst voor de Alliantie Stedelijk OV Utrecht (OV alliantie), deze is nog niet is afgerond.
 • De verwachte oplevering van de Kanaalstraat is een paar maanden vertraagd door o.a. werkzaamheden van de Nutsbedrijven.

Goederenvervoer

 • Pilot “logistiek lab pakketbezorging/buurtdepots”: In plaats van 3 zijn er 2 buurtdepots opgezet. Er waren onvoldoende geschikte locaties om er 3 op te zetten en in overleg met de private partij (Mypup) is besloten met 2 locaties voldoende body aan de pilot te geven.

Emissieloos vervoer

 • We plaatsten 6 snellaadpunten op 3 winkellocaties. De overige 16 snelladers zijn nog niet geplaatst. Dit vanwege juridische verwikkelingen met de exploitanten rond de concessies.
 • We onderzochten in het kader van de nieuwe beleidsnota Luchtkwaliteit aanvullende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, om een goed afgewogen voorstel voor een maatregelenpakket in de beleidsnota op te nemen. De beleidsnota is daardoor vertraagd. Raadsbrief Uitbreiding Ontwerp-beleidsnota Luchtkwaliteit .

Doelstelling 2: Mobiliteits- en parkeergedrag dat bijdraagt aan een gezonde en leefbare stad.

Mobiliteitsmanagement

 • De mobiliteitsmanagementaanpak bij de werkzaamheden Jutfaseweg zijn nog niet gestart omdat de werkzaamheden pas in 2024 uitgevoerd gaan worden.
 • Bij de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard (WSB) is de mobiliteitsmanagementaanpak uitgevoerd. Er is nog geen beeld of de doelstelling van 300 spitsmijdingen is bereikt, wel rijdt er sinds de start van de herinrichting structureel minder verkeer op de WSB.  
 • Goedopweg heeft bij 40 in plaats van 100 MKB-bedrijven in 2023 een mobiliteitsscan uitgevoerd om mobiliteitsgedrag te stimuleren. De prioriteit van veel MKB bedrijven ligt op dit moment minder bij mobiliteit en meer bij zaken als herstel na Corona en invullen van vacatures.

Verkeersmanagement

 • De update autobewegwijzering is voor 95% gerealiseerd. Deze wordt in 2024 afgerond.
 • Voor de update fietsbewegwijzering zoeken we nog naar middelen.
 • Pas op de plaats gemaakt bij de ontwikkeling en realisatie van iVRI’s (nog te weinig aangetoonde meerwaarde beleid en te hoge kosten). De focus leggen we op het uitvoeren van pilots met nieuwe dynamisch verkeersmanagementsystemen.

(Fiets) parkeren

 • Inventarisatie is gestart van gehandicaptenparkeerplaatsen in de binnenstad, de uitvoering is vanwege capaciteitstekort nog niet gestart. In 2024 pakken we dit op en werken we verder aan optimalisatie van het aantal plekken en inrichting van plekken.

Doelstelling 3: Daling van het aantal verkeersslachtoffers en verbetering gevoel van verkeersveiligheid.

 • Uitvoering Donaudreef: deze activiteit gaat later plaatsvinden omdat in de ontwerpfase vertraging is opgelopen door onvoldoende budget. Die dekking is inmiddels gevonden. Start uitvoering begin 2025.
 • Uitvoering snelheidsremmende maatregelen Amsterdamsestraatweg Noord: deze activiteit vindt later plaats in 2024 omdat uitwerking van effectieve maatregelen meer tijd heeft gekost dan gepland.
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53