Programma's

Veiligheid

Effect Indicatoren

Verdere toelichting:
“De doelstelling 'gelijk of minder misdrijven in Utrecht' is behaald. Over heel 2023 groeide de totale criminaliteit met 5% ten opzichte van 2022, maar blijft onder het niveau van 2019.

Zakkenrollerij is de meest opvallende toename van 2023: +75%. Bijna alle incidenten vinden plaats in de wijk Binnenstad (de groei is hier 86%), meer specifiek in de buurt Hoog Catharijne/NS/Jaarbeurs (groei is 98%). Ook digitale criminaliteit stijgt met 5% (hierbinnen valt de toename van ID fraude met 46% op). Daarentegen zijn de woninginbraken (-23%), autokraak (-7%), winkeldiefstal (-7%), fietsdiefstal (-2%) en geweldsmisdrijven (-5%) afgenomen.

De doelstelling 'een gelijk of beter gevoel van veiligheid in de eigen buurt' is niet behaald. Het aandeel inwoners dat zich veilig voelt in de eigen buurt is afgenomen; dit laat bijna elke wijk zien. Maar over langere termijn bekeken (afgelopen 10-15 jaar) schommelt dit percentage rond de 70%.
Interessant om te kijken hoe het veiligheidsgevoel in de eigen buurt in andere gemeenten zich heeft ontwikkeld. Volgens het CBS (Veiligheidsmonitor2023) is er ook landelijk sprake van een toename in het aandeel Nederlanders dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. Vergeleken met het landelijke cijfer is het aandeel Utrechters dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt niet significant verschillend. Binnen de G4 is de veiligheidsbeleving in Utrecht beter dan in Rotterdam en Den Haag en vergelijkbaar met Amsterdam.


De Inwonersenquête is de bron voor deze indicator. Omdat deze eens in de twee jaar verschijnt, kunnen er voor 2022 geen gerealiseerde gegevens getoond worden. In 2021 voelde 70% van de ondervraagden zich veilig in de eigen buurt.

Nadere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in de 'Utrecht Monitor 2023'

Infographic Veilige Stad

De infographic bij programma Veilige stad in de Jaarstukken 2023 geeft de volgende informatie.Huiselijk geweld:In 2020 waren er 64 gevallen van huiselijk geweld gemeld.In 2021 daalde dit aantal tot 47 gevallen.In 2022 was er verdere daling tot 40 gevallen.In 2023 was er een verdere afname tot 37 gevallen.Uitstroom ex-gedetineerden:In 2020 waren er 480 uitstromende ex-gedetineerden.In 2021 steeg dit aantal tot 686 uitstromende ex-gedetineerden.In 2022 was er een verdere toename tot 913 uitstromende ex-gedetineerden.In 2023 daalde het aantal weer tot 596.Sinds 2021 is een nacalculatie opgenomen in verband met het nieuwe cliënt volg systeem.Ernstig overlastgevende gezinnen:In 2020 waren er 8 lopende zaken van ernstig overlastgevende gezinnen.In 2021 steeg dit aantal tot 12 lopende zaken.In 2022 daalde het aantal weer tot 7 lopende zaken.In 2023 was er een afname tot slechts 1 lopende zaak.Crisismaatregelen:Crisismaatregelen genomen op grond van de Wet verplichte GGZ:In 2020 waren er 440 crisismaatregelen genomen.In 2021 steeg dit aantal licht tot 464 crisismaatregelen.In 2022 was er verdere toename tot 498 crisismaatregelen.In 2023 was er opnieuw een stijging tot 553 crisismaatregelen.Crisismaatregelen (inbewaringstelling) genomen op grond van de Wet zorg en dwang:In 2020 waren er 21 crisismaatregelen genomen op grond van de Wet Zorg en Dwang.In 2021 daalde dit aantal tot 16.In 2022 was er een toename tot 33 crisismaatregelen.In 2023 was er opnieuw een stijging tot 36 crisismaatregelen.Lopende casuïstiek Lokale PGA Utrecht:Cases jeugd:In 2020 waren er 30 jeugdzaken.In 2021 daalde dit aantal licht tot 28 jeugdzaken.In 2022 was er een toename tot 53 jeugdzaken.In 2023 was er opnieuw een sterke stijging tot 74 jeugdzaken.Cases Hoog Risico Personen:In 2020 waren er 40 casussen met Hoog Risico Personen.In 2021 steeg dit aantal tot 62 casussen.In 2022 daalde het aantal tot 54 casussen.In 2023 was er een verdere stijging tot 68 casussen.Aantal problematische jeugdgroepen:In 2023 zijn 2 problematische jeugdgroepen in beeld geweest.Hoofdstuk Ondermijning:Aantal delicten handel en vervaardigen drugs in Utrecht (politie):Aantal delicten handel harddrugs in Utrecht (politie).In 2020 waren er 71 delicten.In 2021 steeg dit aantal tot 82 delicten.In 2022 daalde het aantal tot 61 delicten.In 2023 bleef het aantal nagenoeg stabiel op 62 delicten. Aantal delicten handel softdrugs in Utrecht (politie):In 2020 waren er 12 delicten in de handel van softdrugs.In 2021 steeg dit aantal licht tot 14 delicten.In 2022 was er een verdere lichte toename tot 15 delicten.In 2023 daalde het aantal weer tot 14 delicten.Aantal delicten vervaardigen harddrugs in Utrecht (politie): In 2020 waren er 5 delicten in de vervaardiging van harddrugs.In 2021 daalde het aantal tot 1 delict.In zowel 2022 als 2023 waren er geen gerapporteerde delicten in de vervaardiging van harddrugs. Aantal delicten vervaardigen softdrugs in Utrecht (politie): In 2020 waren er 33 delicten in de vervaardiging van softdrugs. Dit aantal daalde tot 15 delicten in 2021.In 2022 was er een verdere daling tot 11 delicten.In 2023 zette deze trend van afname zich voort tot 6 delicten.Rioolwateranalyse over drugsgebruik: Utrecht staat in 2022 op de 4e plaatst in Europa qua xtc gebruik. De geschatte straatwaarde per jaar van cocaïne, geconsumeerd in Utrecht bedraagt in 2022 14.479.996 euro en in 2023 18.464.944 euro. De geschatte straatwaarde per jaar van cannabis, geconsumeerd in Utrecht bedraagt in 2022 12.579.155 euro en in 2023 19.043.311 euro. Anonieme meldingen (MMA) Drugs: In 2020 waren er 219 anonieme meldingen van drugs. Dit aantal steeg in 2021 tot 249 meldingen. In 2022 daalde het aantal meldingen tot 177. In 2023 bleef het aantal meldingen vrijwel stabiel met 179. Mensenhandel of -smokkel: In 2020 waren er 9 anonieme meldingen van mensenhandel of -smokkel. Dit aantal daalde tot 4 meldingen in 2021. In 2022 steeg het aantal meldingen licht tot 6.In 2023 was er nog een verdere daling tot 1 melding.Geweld: In 2020 waren er 31 anonieme meldingen van geweld. Dit aantal steeg in 2021 tot 36 meldingen. In 2022 daalde het aantal meldingen tot 11. In 2023 was er een stijging tot 17 meldingen. Wapenhandel en -bezit (politie): In 2020 waren er 103 delicten betreffende wapenhandel & -bezit. Dit aantal steeg tot 110 delicten in 2021.In 2022 was er een stijging tot 113 delicten.In 2023 was er nog een kleine toename tot 114 delicten. Bibob-onderzoeken: In 2020 waren er 81 onderzoeken in het kader van de wet Bibob uitgevoerd Dit aantal steeg licht tot 85 in 2021. In 2022 zijn in totaal 150 Bibob onderzoeken uitgevoerd, waarvan 19 gericht op vastgoed, 65 gericht op Bedrijventerrein Nieuw-Overvecht (BTNO) en 66 onderzoeken op overige thema’s.In 2023 zijn in totaal 108 Bibob onderzoeken uitgevoerd, waarvan 39 gericht op horeca, 30 gericht op Bedrijventerrein Nieuw-Overvecht (BTNO), 20 gericht op vastgoed, 10 gericht op WABO, 5 gericht op zorgsubsidies en 4 onderzoeken in het kader van artikel 2.47 van de APV.

Hoofdstuk Openbare orde en crisisbeheersing: Autobranden: Het aantal autobranden (inclusief de jaarwisseling) bedroeg in 2020 130, in 2021 136, in 2022 118 en in 2023 135. Demonstraties: Het aantal demonstraties bedroeg in 2020 445, in 2021 398, in 2022 371 en in 2023 380. Meldingen vuurwerkoverlast: Het aantal meldingen van vuurwerkoverlast bedroeg in 2021 2.255 en in 2022 688 via ‘Slim melden’. Vanaf november 2022 treedt een trendbreuk op vanwege in gebruik name van het nieuwe systeem ‘Signalen’, dat in 2022 1.954 meldingen telt en in 2023 2.552 meldingen. Piketmeldingen: Het aantal piketmeldingen bedroeg in 2020 388, in 2021 350, in 2022 393 en in 2023 394.Hoofdstuk Bestuurlijk instrumentarium: Pandsluitingen: In 2022 zijn 24 panden gesloten en in 2023 zijn 29 panden gesloten. Gebiedsverboden: In 2022 zijn 85 gebiedsverboden opgelegd en in 2023 waren dat er 10. Aanwijzing verblijfsontzegging (VBO) In 2022 is 1 aanwijzing afgegeven en in 2023 zijn 3 aanwijzingen gegeven. Hoofdstuk Polarisatie en Radicalisering In 2023 zijn 31 cases in behandeling geweest. In 2023 is over gegaan op een nieuwe manier van tellen van cases. Dit levert een trendbreuk op. Daarom wordt alleen 2023 weergegeven. Ook in 2023 zijn professionals getraind op multicultureel vakmanschap en radicalisering waarmee het totaal aantal getrainde professionals staat op 545. Hoofdstuk veiligheidsgevoel: Onveiligheidsgevoelens: Al jaren voelt ongeveer een derde van de Utrechters zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Ten opzichte van 2021 (30%) is dat aandeel wel toegenomen (34% in 2023), in alle wijken behalve Noordoost. Straatintimidatie:Ruim een derde van de Utrechters geeft aan in 2023 (34%) geïntimideerd te zijn op straat. In 2021 was dit 31% maar verschil is niet significant. Hoofdstuk Cameratoezicht:In 2022 zijn er 75 vaste camera’s en 6 flexibele camera’s ingezet. In 2023 zijn er 75 vaste camera’s en 16 flexibele camera’s ingezet. Hoofdstuk Geregistreerde criminaliteit en overlast: Woninginbraken: In 2020 waren er 832 woninginbraken geregistreerd Dit aantal daalde tot 681 in 2021.In 2022 was er een verdere daling tot 663 woninginbraken. In 2023 daalde het aantal opnieuw tot 512 woninginbraken. Geweld: totaal In 2020 waren er 1.986 geweldsdelicten.Dit aantal daalde tot 1.739 geweldsdelicten in 2021.In 2022 was er een lichte stijging tot 1.902 geweldsdelicten.In 2023 was er weer een daling tot 1.804 geweldsdelicten.Autokraak:In 2020 waren er 3.970 autokraken.Dit aantal daalde tot 3.388 autokraken in 2021.In 2022 was er opnieuw een afname tot 3.158 autokraken.In 2023 zette deze trend van afname zich voort tot 2.945 autokraken. Fietsdiefstal: In 2020 waren er 3.075 fietsdiefstallen.In 2021 daalde dit aantal tot 3.042 fietsdiefstallen. In 2022 was er een stijging tot 4.106 fietsdiefstallen.In 2023 daalde het aantal tot 4.034 fietsdiefstallen. Zakkenrollen:In 2020 waren er 276 gevallen van zakkenrollen. Dit aantal daalde tot 258 gevallen in 2021. In 2022 was er een stijging tot 567 gevallen. In 2023 steeg het aantal verder tot 959 gevallen. Incidenten jongerenoverlast: In 2020 waren er 6.496 incidenten van jongerenoverlast. Dit aantal daalde tot 4.941 incidenten in 2021. In 2022 was er een verdere daling tot 3.245 incidenten. In 2023 was er nog een afname tot 2.909 incidenten. Overlast drugs, drank: In 2020 waren er 2.482 gevallen van overlast door drugs en/of drank. Dit aantal steeg tot 2.604 gevallen in 2021. In 2022 was er een toename tot 3.334 gevallen.In 2023 was er opnieuw een stijging tot 3.666 gevallen. Incidenten onbegrepen gedrag: In 2020 waren er 3.065 incidenten van onbegrepen gedrag. Dit aantal steeg tot 3.256 incidenten in 2021. In 2022 was er een daling tot 3.211 incidenten. In 2023 was er weer een stijging tot 3.450 incidenten Hoofdstuk Digitale criminaliteit: Cybercrime:In 2020 waren er 166 gevallen van cybercrime.Dit aantal steeg tot 299 gevallen in 2021. In 2022 was er een daling tot 269 gevallen.In 2023 was er verdere afname tot 258 gevallen. Aangiftebereidheid: De aangiftebereidheid in 2023 bedroeg 18,6%. Deze bedroeg in 2022 gemiddeld 14%. Gedigitaliseerde criminaliteit: digitale fraude: In 2020 waren er 1.619 gevallen van digitale fraude. Dit aantal daalde in 2021 tot 1.277 gevallen. In 2022 was er opnieuw een afname tot 1.133 gevallen. In 2023 steeg het aantal tot 1.221 gevallen.

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53