Programma's

Veiligheid

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

In de Voortgangsrapportage Veiligheidsagenda over 2023 leest u een uitgebreider beeld van wat in 2023 is bereikt en wat daarvoor is gedaan.”

Doelstelling 1: Het Utrechts veiligheidsniveau is erop gericht het veiligheidsbeleid 2018 tenminste te behouden.

 • Activiteit: Crisisbeheersing, nu ook met onder andere inzet in het kader van de Oekraïne oorlog / vluchtelingencrisis is conform begroting uitgevoerd
 • Activiteit: Faciliteren recht op demonstratie is uitgevoerd conform begroting: in 2023 is aan 380 demonstraties ruim baan gegeven en bij ongeveer 30 complexe demonstraties investeerden we samen met organisatoren, politie en Openbaar Ministerie extra in de voorbereiding (zie bijv. Brief demonstratierecht 9 maart 2023 ).
 • Activiteit: Re-integratie ex-gedetineerden (Detentie en Terugkeer), waarbij 601 personen zijn uitgestroomd. Voor aanvullende informatie over Detentie en Terugkeer zie de Raadsbrief 11 april 2023 Voortgangsrapportage Detentie en Terugkeer . De vaste spreekuren zijn in 2023 verder uitgebreid naar PI Lelystad.
 • Activiteit: Gebiedsgericht werken: het voorkomen en bestrijden van overlast en criminaliteit
  • Bollendak/Kop van Lombok: Ter bestrijding van de forse stijging van zakkenrollerij traden we zowel preventief als repressief op door extra activiteiten te ondernemen en gericht extra handhavers in te zetten. Zie ook Raadsbrief Analyse en integrale aanpak overlast plein onder het Bollendak Utrecht .
  • Lucasbolwerk en omgeving: vanwege een toename van overlast door harddrugsgebruikers en dealers is ingezet op een pakket aan zorg- en veiligheidsmaatregelen. Zie Raadsbrief Aanpak situatie Lucasbolwerk Hieronymusplantsoen e.o. (30 mei 2023) en Raadsbrief Verlengen verblijfsontzeggingsgebied Lucasbolwerk (1 december 2023) .
  • Het flexteam van Toezicht & handhaving is dagelijks ingezet op hotspots waarbij tijdelijke extra inzet gewenst is, zoals bij het Maximapark na berovingen, rondom het winkelcentrum Lunetten vanwege meerdere overvallen en in Ondiep, Hoograven, Transwijk en Tuindorp vanwege een toename van autokraken.
  • Activiteit: Toepassen bestuurlijk instrumentarium  
   Ook in Utrecht nam in 2023 het beschieten van panden en het plaatsen van explosieven bij panden grotere vormen aan, dit leidde tot sluitingen (drie bedrijfspanden (geen horeca) en drie woningen). Artikel 174A Gemeentewet is gewijzigd, wat zorgt voor de verruiming van sluitingsbevoegdheden.
   Het beleidskader cameratoezicht 2023-2026
   is in mei 2023 vastgesteld. De voortgang leest u hier (raadsbrief 27 februari 2024).
  • Activiteit: Huisverboden (Wet tijdelijk huisverbod), wettelijke taken crisismaatregelen/ IBS op grond van wet Verplichte GGZ en wet Zorg en Dwang (bevoegd gezag burgemeester) is conform begroting uitgevoerd.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Het Utrechts veiligheidsniveau is erop gericht het veiligheidsbeleid 2018 tenminste te behouden.

 • Activiteit: Crisisbeheersing: We droegen bij aan de landelijke herdenking van 1 jaar oorlog in de Oekraïne in de Jaarbeurs op 24 februari 2023 en namen deel aan de grootschalige multidisciplinaire crisisbeheersingsoefening (Explosive Lion).
 • Activiteit: Faciliteren recht op demonstratie: ondertekening van het manifest demonstratierecht van Amnesty International door de burgemeester Raadsbrief Demonstratierecht in Utrecht Utrecht .
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53