Programma's

Veiligheid

Wat heeft dat gekost?

Toelichting
In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten

Coalitie

I / S

Verschil actueel / realisatie

1. Het Utrechts Veiligheidsbeleid

Hogere lasten en daardoor per saldo een hogere declaratie ten laste van de rijksmiddelen Preventie met Gezag (PMG- een meerjarige subsidie), door een lagere besteding ten laste van de reguliere subsidie (-0,2 miljoen euro) en een extra bijdrage voor Jeugdreclassering (0,397 miljoen euro).

I

197

Hogere lasten en een hoger bijdrage vanuit ZonMW ten behoeve van het project "Samen erop Af"

I

103

Doordat de werving van 3 re-integratieofficieren en 3 Integratiescoaches gedurende het jaar heeft plaats gevonden zijn de lasten in 2023 lager en daarmee ook de in 2023 vanuit de subsidieregeling te verantwoorden baten

I

-468

Overige baten

I

17

Totaal baten

-151

x € 1.000

Lasten

Coalitie

I / S

Verschil actueel / realisatie

1. Het Utrechtse Veiligheidsbeleid

Per saldo lagere lasten die samen hangen met lagere baten (zie de toelichting hierboven).

I

168

De inzet van THOR op wijkveiligheid was lager door niet ingevulde vacatures vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Het overige positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door niet maximaal ingeschaalde medewerkers.

I

270

Minder inzet voor handhaving op bijzondere wetten (prostitutie en drank en horeca). Bij drank en horeca betrof een groot deel van de verleende vergunningen de wijziging van leidinggevenden. Hierop is geen inzet van handhaving nodig. Daarnaast is de inzet bij prostitutie incidenteel lager door het project modernisering sekswerk, omdat er geïnventariseerd wordt hoe sekswerk in gemeente Utrecht te moderniseren.

I

448

Overige lasten

I

96

Totaal lasten

982

Mutatie reserves
In 2023 hebben er op het programma Veiligheid geen verrekeningen met de reserve plaats gevonden.

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53