Programma's

Onderwijs

Subsidies

x € 1.000

Doelstelling

Omschrijving

Begroting
2023

Realisatie
2023

Verschil

Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving

Burgerschap PO

Vredeseducatie

32

0

32

Cultuureducatie (onderwijs)

Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven.

2.053

2.054

-1

Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges)

Verlaging werkdruk leraren

374

374

0

Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs

Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs

491

512

-21

Overgang PO naar VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23.

227

204

23

Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd)

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)

1.400

1.449

-49

Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar

Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren

815

813

2

Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs

Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen

1.466

1.558

-92

Transitieregeling Voorschoolse educatie

Het subsidieplafondvoor de transitieregeling voorschoolse educatie

375

375

0

Uitvoering Voorschoolse Educatie

De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie.

10.000

9.637

363

Verkeersexamen in de wijken

Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen

32

0

32

Versterken van taal

Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr

4.159

4.159

0

Uitvoering Voorschoolse Educatie plus

De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van de uitvoering van voorschoolse educatie plus

1.338

1.435

-97

Onderwijs Ondersteunende Activiteiten

Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden.

89

0

89

Huisvesting voor uitvoering  voorschoolse educatie

Huisvesting voor het uitvoeren van voorschoolse educatie in een voorschoolse educatie lokaal/ruimte. De te bereiken doelgroep is Utrechtse doelgroeppeuters

800

736

64

Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs

Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht

1.303

750

553

Utrecht Leert!

Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert!

1.000

1.216

-216

Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar

Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23

97

95

2

Onderwijs ondersteuning talentontwikkeling

Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden.

37

0

37

Bibliotheek Utrecht

De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden

16.626

17.177

-551

Combinatiefuncties brede school voortgezet onderwijs

Inzet van een combinatiefunctionaris die zorg draagt voor de organisatie van activiteiten in lijn met de visie Brede School VO, zodat leerlingen deelnemen aan talentontwikkelingsactiviteiten op het gebied van bijv. sport, kunst en cultuur.

0

0

0

Talentontwikkeling voortgezet onderwijs

Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs.

1.239

1.239

0

OPDC De Utrechtse School

Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs

654

649

5

Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd)

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)

944

977

-33

VSV Regionaal

Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.

880

829

51

VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO

Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.

320

311

9

Sterk MBO Utrecht

Het realiseren van de ambitie om het Utrechtse MBO te versterken

461

437

24

Burgerschap VO

Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB

17

0

17

Versterken van taal: Brede school Academie (BSA)

De subsidie is tijdelijk beschikbaar voor 2021 en 2022 met als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlin

244

244

0

NPOnderwijs

Nationaal Programma Onderwijs

2.991

2.971

20

Onderwijs Achterstanden Beleid

Onderwijs Achterstanden Beleid

1.100

1.100

0

Totaal doelstelling 1

51.564

51.301

263

Totaal Onderwijs

51.564

51.301

263

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53