Programma's

Onderwijs

Wat heeft dat gekost?

Toelichting
In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten

Coalitie

I / S

Verschil actueel / realisatie

Kinderen en jongeren doorlopen eigen pad

NPO
De baten zijn 2,56 miljoen euro lager doordat het laatste deel van de toegekende NPO middelen gedurende het jaar 2024 overgemaakt zullen worden aan de aanvragers. Omdat de betaling in delen kan plaatsvinden en soms ook voor schooljaren zijn ingecalculeerd, loopt dat door meerdere boekjaren heen.

I

-2.568

Onderwijsachterstandenbeleid
De baten zijn lager door o.a. de beschikte subsidies lager zijn vastgesteld in verband met terugbetaalde voorschotten waardoor er onderbesteding ontstaat op de beschikbare middelen. De betreffende middelen die over een langere periode uitgegeven mogen worden zijn geboekt op de balans om ze beschikbaar te houden.

I

-1.879

Bibliotheek
Hogere baten i.v.m. het ontvangen bedrag voor Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) dat aan de Bibliotheek is toegekend.

I

330

Overige baten

-98

Toekomstbestendige huisvesting scholen

Hogere baten door niet begrote bijdrage derden voor tijdelijke huisvesting Internationale School Utrecht

I

2.099

Hogere eenmalige baten Voorschoolse Educatie 2021 en 2022. Het gebruik van de lokalen betreffende Voorschoolse Educatie brengen we in rekening. Door capaciteitsgebrek is dat voorgaande jaren niet gedaan en is hier in de begroting geen rekening mee gehouden.

I

531

Niet begrote baten in rekening gebrachte Voorschoolse Educatie 2023. Het gebruik van de lokalen betreffende Voorschoolse Educatie brengen we in rekening. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden.

S

283

Overige baten

-31

Totaal baten

-1.333

x € 1.000

Lasten

Coalitie

I / S

Verschil actueel / realisatie

Kinderen en jongeren doorlopen eigen pad

NPO
De lasten zijn hoger omdat weliswaar de NPO middelen volledig zijn toegekend, maar de werkelijke uitbetaling soms in delen en termijnen gebeurt waardoor de werkelijke realisatie in de administratie lager uitvalt dan het begrote bedrag. De afwikkeling hiervan is toegelicht bij de toelichting van het verschil bij de baten van de NPO middelen.

I

2.826

Onderwijsachterstandenbeleid
Doordat er minder baten zijn gerealiseerd zijn er ook lagere lasten gemaakt in verband met lagere vaststellingen, terugvorderingen en onderbesteding zoals beschreven bij de toelichting van het verschil op de begrote en gerealiseerde baten van Onderwijsachterstandenbeleid.

I

1.923

Leerlingenvervoer
De kosten bij leerlingvervoer zijn afhankelijk van het aantal gemaakte ritten. In de Eerste bestuursrapportage 2023 was hier een verwachte overschrijding gemeld en daarom de begroting eenmalig opgehoogd. Uiteindelijk bleken de verwachte extra kosten toch geen werkelijkheid te zijn geworden. Deze toevoeging heeft geresulteerd in dit verschil.

I

804

Voldoende goede onderwijsprofessionals
Lagere lasten doordat aanvragers voor deze middelen veel tijdelijke subsidies van het Rijk hebben gekregen die in korte tijd ingezet moeten worden en er minder capaciteit is voor andere ontwikkelingen. Daarnaast staat er onterecht 1 miljoen euro van dit resultaat op boekjaar 2023.

I

2.463

Diverse overige lagere lasten binnen meerdere opgaven

S

244

Toekomstbestendige huisvesting scholen

Huisvestingsprogramma is er minder besteed dan begroot. Deze bestedingen werden gedekt uit het incidentele voordeel stelpost kapitaallasten.

I

3.715

Hogere uitgaven asbestsanering dan begroot doordat er bij een project meer asbest is aangetroffen dan verwacht.

I

-360

Hogere organisatiekosten dan begroot door voorbereiding diverse projecten (inhuur, doorbelasting bedrijfsvoering concern)

I

-477

Door prijsstijgingen vielen de gebouwgebonden kosten hoger uit (nuts, verzekeringen)

I

-300

Overige lasten

-107

Totaal lasten

10.731

x € 1.000

Mutatie reserve

Coalitie

I / S

Verschil actueel / realisatie

Onttrekking

Overige onttrekkingen reserves

-1

Storting

Hogere storting in de bestemmingsreserve Vaste Activa ter dekking van investeringsprojecten

I

-356

Overige toevoegingen reserves

0

Totaal mutatie reserves

356

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53