Programma's

Onderwijs

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving. 

 •  We geven uitvoering aan de wettelijke taken van leerplicht en het regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) en aan het organiseren van het leerlingenvervoer. Het ontwikkelrecht van kinderen en jongeren staat centraal. Daarom zorgen we ervoor dat alle kinderen een passend aanbod hebben van onderwijs, aangevuld met zorg en/of jeugdhulp indien nodig.
 • Actief begeleiden van jongeren zonder startkwalificatie naar opleiding, werk of zorg (Focus aanpak). 
 • Subsidies voor het voorkomen van en inlopen van onderwijsachterstanden en het verder inlopen van onderwijsachterstanden zijn ook wettelijke taken. In dit kader voerden we uit: 
  • Subsidie voor taal- en lees stimulering van ouders en hun kinderen aan de bibliotheek en Taal doet Meer; Kinderen lopen hun taalachterstand in, worden gestimuleerd te lezen en ook voor hun ouders is dit een impuls voor lezen en taalgebruik,
  • Subsidie aan kinderopvangpartners voor het uitvoeren van Voorschoolse educatie; kinderen volgen een stimulerend programma en zijn zodoende beter voorbereid op de basisschool.
  • Subsidie voor passende Kinderopvang, Huisvestingssubsidie voorschoolse educatie en Transitiekosten Voorschoolse Educatie aan kinderopvangorganisaties. Hierin is ook ruimte voor ondersteuning op maat aan kinderen die iets extra’s nodig hebben en een warme overdracht naar het basisonderwijs; 
   In 2023 is de nadere regel passende kinderopvang gepubliceerd, de definitieve subsidieverlening voor de nieuwe periode voorschoolse educatie 2024-2029 is gerealiseerd. Er zijn 3 partners gegund voor de uitvoering VE die voldeden aan voorwaarden van de nadere regel. 
  • Subsidie Versterken van Taal aan de Utrechtse schoolbesturen; Kinderen die als nieuwkomer in ons land aankomen en nog geen Nederlands spreken gaan eerst naar de Taalschool. 
   De tijdelijke onderwijsvoorziening Shkola voor Oekraïense leerlingen in het voortgezet onderwijs is in de zomer van 2023 opgeheven. Alle leerlingen zijn opgenomen in het reguliere programma van Ithaka.  
 • Met de Brede School gaven we kinderen optimale kansen om zich te ontwikkelen en bouwen we een netwerk rond een school waarin onderwijs, opvang, organisaties uit het sociaal domein, sport, cultuur en de wijk met elkaar samenwerken. Leerlingen maken kennis met een breed scala aan activiteiten en ontdekken én ontwikkelen hun talenten. We werken samen met Volksgezondheid aan de gezonde schoollunch, samen met Sport en Samenleving aan bewegingsonderwijs en samen met Cultuur aan cultuuronderwijs.
 •  De bibliotheek is niet alleen voor kinderen en jongeren belangrijk maar voor alle Utrechters. De bibliotheek is de spil van kennis en het expertisecentrum voor lezen en digitale vaardigheid. We werken met de Bibliotheek Utrecht aan een sluitende begroting en maken afspraken over de bijpassende uitvoering van de taken, stedelijk en wijkgericht.
  Het is Bibliotheek Utrecht gelukt om de in 2022 begrote tekorten in 2023 aanzienlijk terug te dringen. Voor een verbeterd aanbod in de stad zijn er tussen de bibliotheek en diverse scholen 20 samenwerkingsovereenkomsten de Bibliotheek op School gesloten. 
 • We willen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen en doorstromen naar een plek op de arbeidsmarkt die past bij hun mogelijkheden en talenten. Dit doen we (o.a.) door een goede overgang te organiseren tussen het vo en het mbo, met een preventieve verzuimaanpak en een goede ondersteuning bij loopbaankeuzes.

Doelstelling 2: Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen, die voldoende passend en duurzaam is. 

 • Voldoende en optimaal gespreide huisvesting van scholen: uitgangspunt is voldoende omvang van de schoolgebouwen en de gymzalen in de wijk. En voldoende spreiding om ervoor te zorgen dat ieder kind naar een passende school nabij huis kan gaan. Daarom realiseren we binnen het programma onderwijs in iedere nieuwbouwwijk met voldoende omvang een nieuwe basisschool. Voor de VO scholen kijken we naar de stadsbrede spreiding. We gaan uit van 112,5% capaciteit bij PO: 12,5% meer gebouwcapaciteit dan werkelijk gebruik. De wijk Noordoost voldoet niet aan deze norm. De wijk Noordoost kent een hoge dichtheid en biedt weinig mogelijkheden tot uitbreiding van de scholen in de wijk. 
  Aantal wijken VO: Voor de hele stad geldt dat er structureel te weinig capaciteit voor het voortgezet onderwijs beschikbaar is. Door de oplevering van Academie Tien is in 2023 capaciteit toegevoegd. Voor een lijstje met opgeleverde gebouwen in 2023 zie de paragraaf: wat hebben we bereikt.
 • Mens- en milieubewust bouwen aan de huisvesting van scholen die bijdraagt aan gezonder stedelijk leven. Zo realiseren we gymzalen voor het bewegingsonderwijs. Veel van deze gymzalen zetten we ook in voor het programma sport. Tot en met 2025 maken we circa vijftien nieuwe gymzalen en vervangen of renoveren we enkele gymzalen. Daarnaast gaan we negen gymzalen (kleine oppervlakte) combineren tot 3 sporthallen (grote oppervlakte) om buiten schooltijd in te zetten voor de Utrechtse sportclubs. 
 • Beheren en exploiteren van de huisvesting van scholen naar tevredenheid van de scholen en de andere eindgebruikers. De samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen is essentieel voor de realisatie van onderwijsvastgoed in de gemeente. We willen op structurele basis met de schoolbesturen op wijk- of gebiedsniveau bespreken wat er aan huisvesting nodig is binnen het kader van het MPOHV.

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving.

 • Niet van toepassing

Doelstelling 2: Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen, die voldoende passend en duurzaam is. 

 • In 2023 vroegen we de schoolbesturen net zoals in 2021 en 2022 om mee te werken aan een klantonderzoek. Het klantonderzoek voor onderwijshuisvesting zal op een vergelijkbare manier worden uitgevoerd als het klantonderzoek bij het programma Utrechts vastgoed. 
  Het klantonderzoek is gedeeltelijk uitgevoerd. Er is een klantonderzoek voor vastgoed algemeen gedaan, waarvan onderwijshuisvesting een klein onderdeel is. De resultaten worden in Q1-2024 geanalyseerd.   
 • (Ver)bouw gymzalen: Deze activiteit is niet volgens plan uitgevoerd. In 2023 zijn de gymzalen bij Academie Tien en bij het Globe College gerealiseerd. De andere geplande gymzalen worden in 2024 en 2025 uitgevoerd. 
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53