Programma's

Onderwijs

We beginnen vroeg. Investeren in het tegengaan van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen blijkt het meest effectief. 
We streven naar een kansrijke start voor jonge kinderen door taalstimulering thuis, op de voorschool en in het basisonderwijs. We willen ieder kind met een risico op een taalachterstand bereiken met de voorschool. 

 • Er is een vernieuwd Utrechts Kwaliteitskader vastgesteld waarmee alle aanbieders in de voor- en vroegschoolse educatie werken. Dit kwaliteitskader geeft, na een nulmeting een kader en impuls aan de kwaliteit van de voor- en vroegschool.  

De ontwikkeling van kinderen kent geen onderbrekingen, de overgangen verlopen soepel. 
Soepele overgangen op cruciale momenten in de schoolloopbanen en binnen de schooldag zijn belangrijk voor kinderen. Voorbeelden zijn de Utrechtse Kindcentra, de POVO-procedure, 10-14 onderwijs, brede brugklassen en de overstap VO-MBO. 

 • Alle basisscholen nemen deel aan een centrale aanmeldprocedure zodat alle kinderen gelijke kansen hebben op de basisschool van hun voorkeur. Ruim 90% van de ouders meldt hun kind op tijd aan en maakt zo gebruik van de voorrangsregels. 
 • Met ingang van schooljaar 2023-2024 is de nieuwe wet doorstroomtoetsen primair onderwijs (po) van kracht. Samen met de scholen in de regio is een nieuwe povo-procedure vormgegeven die aansluit op de nieuwe wet doorstroomtoetsen po.  Tevens is hiermee voldaan aan de wens van de raad om te kijken naar het lotingssysteem .

Kinderen en jongeren worden voldoende uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen. 
We willen bereiken dat kinderen ontdekken wat bij ze past en waar ze goed in zijn, in een veilig en fijn schoolklimaat. Ook de bibliotheek heeft hierin een belangrijke plek. 
Waar iets extra’s nodig is qua ondersteuning en aanbod voor maximale onderwijskansen, organiseren we dat met de partners in de stad. 

 • De bibliotheek heeft bijna 2,2 miljoen bezoekers ontvangen. Daarnaast is er met 20 scholen een samenwerkingsovereenkomst de Bibliotheek op school geopend. Op deze wijze stimuleren we het leesplezier en de leesvaardigheden van de leerlingen.  
 • Op de 10 brede scholen in de stad (samenwerkingen van in totaal meer dan 30 scholen) zorgen we voor een rijk naschools aanbod. 

We zorgen er voor dat er voor alle kinderen en jongeren een passende plek is in het onderwijs om tot ontwikkeling te komen, waar nodig passend ondersteund door samenwerkende kernpartners in (jeugd)zorg.  
We zetten ons er maximaal voor in dat er geen kinderen of jongeren zonder passend aanbod thuiszitten. Als de afstand naar de school te groot is, of als een kind niet zelfstandig naar school kan bieden wij een oplossing in de vorm van (een vergoeding voor) leerlingenvervoer.  

 • Er is specifiek ingezet om te voorkomen dat leerlingen met een zware lichamelijke of psychische beperking gebruik maken van een vrijstelling 5a van de Leerplichtwet. Dit doen we door een passende combinatie van onderwijs en zorg aan te bieden. 
 • Regionaal is de pilot voor collectief organiseren van jeugdhulp in het speciaal onderwijs succesvol: er is regionaal een uniforme werkwijze afgesproken en kinderen kunnen doordat de hulp op school beschikbaar is 3 maanden eerder worden geholpen. In Utrecht neemt de Rafaelschool deel aan deze pilot.
   

De leraar centraal voor de ontwikkeling van het kind.  
Het lerarentekort is een blijvend urgent vraagstuk. Iedere leerling heeft recht op goed onderwijs, voldoende goede docenten is hierbij de achillespees.  

 • We weten leraren aan te trekken en te behouden met een goede begeleiding van startende leraren en aantrekkelijkere opleiding die beter aansluiten op de onderwijspraktijk. Het tekort aan leraren is in het primair onderwijs licht gedaald.  

Podium voor het mbo. 
Het bieden van een podium voor mbo-studenten blijft nodig. We willen dat alle mbo-studenten zich gelijkwaardig behandeld voelen. 

 • Utrechtse mbo-studenten deden mee aan de UIT week en sporten bij Olympos. Het mbo-manifest ‘de breedte in’ biedt een handreiking voor inclusiever taalgebruik.  
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53