Programma's

Onderwijs

Deze activiteiten hebben we uitgevoerd zoals in de Programmabegroting 2023 opgenomen.

Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving. 

 • Om verdere verhoging van het bereik in de VE te verkrijgen, nemen we aanvullende maatregelen in de toeleiding van ouders (en kinderen) naar de voorschool. Om te zorgen voor een kwalitatief goed en dekkend voorschools aanbod is met drie partners te weten Blos, Gro-up en Kind en Co/Ludens voor de periode van 2024-2029 een subsidierelatie aangegaan. Zij zullen zorgen voor een goede taalstimulering bij jonge kinderen. 
 • In 2023 werkten we samen met de vier Utrechtse mbo instellingen, werkgevers en andere partners uit de stad aan een nieuwe mbo agenda 2023 - 2026.
  Met de vier Utrechtse mbo instellingen is een nieuw ‘mbo-uitvoeringsplan 2023-2026 ‘Waardering voor vakmanschap’ vastgesteld. 
 •  De Rijke schooldag is een begrip dat zowel in het regeerakkoord als in het Coalitieakkoord naar voren komt. In 2023 hebben we in drie wijken dit concept uitgewerkt op het gebied van  sport, cultuur en burgerschap. Er zijn in deze wijken dagelijks extra naschoolse activiteiten te volgen voor kinderen. Met de middelen voor school en omgeving wordt er een rijk naschools programma aangeboden in de wijken Overvecht, Zuidwest en Noordwest.
 • We zien dat in gebieden met een lagere SES score de vorming van een kindcentrum moeilijker ontstaat, omdat daar minder vraag is naar formele kinderopvang. We zetten in deze gebieden in op de vorming van kindcentra met voorscholen en basisscholen en versterken dit door middel van ons brede schoolbeleid en de Rijke Schooldag. 
 • Voor het NPOnderwijs stelden we samen met Jeugd een nadere regel Herstel en veerkracht op waarmee we doorlopende activiteiten voor jeugd stimuleren.  
  De middelen voor NPOnderwijs zijn samengevoegd met de middelen voor "versneld Vernieuwen”. Er zijn in totaal ruim 40 aanvragen gehonoreerd voor het totale beschikbare bedrag van 11,65 miljoen. (In deze brief is een tussenoverzicht gegeven.)
  .

Doelstelling 2: Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen, die voldoende passend en duurzaam is. 

 • In 2023 werkten we samen met de schoolbesturen verder aan een nieuw MPOHV zodat we goede kaders en afspraken hebben over het nieuw- en verbouwen van de scholenvoorraad. 
 • In 2023 zijn we samen met de schoolbesturen gestart aan het opstellen van een nieuw MPOHV (IHP onderwijshuisvesting) voor de komende 16 jaar.  
 •  In 2023 heeft de gemeente in totaal 68 miljoen euro aan investeringsprojecten voor schoolgebouwen geïnvesteerd. Deze investering is deels uit het investeringspakket ‘groei in balans’ gedekt. 

Deze activiteiten hebben we afwijkend of anders gerealiseerd dan opgenomen in de Programmabegroting 2023.

Doelstelling 1: Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving.

 • De Utrechtse Onderwijs Agenda komt in 2023-2026 met een visie voor 2040 en een bijhorende werkagenda. De bedoeling was om deze vóór 1-1-2024 in werking te laten treden maar mede door bespreking  in de gemeenteraad is besloten om de werkagenda uit te stellen, waardoor deze nu in effect komt van 2024-2027.
 • De  onderwijsimpuls hebben we niet helemaal zo kunnen uitvoeren als we hadden gewild. Een verklaring hiervoor is dat scholen veel tijdelijke subsidies van het Rijk hebben gekregen die in korte tijd ingezet moeten worden. Hierdoor was er minder (personele) capaciteit op scholen voor andere ontwikkelingen zoals een onderwijsimpuls.
Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53