Programma's

Duurzaamheid

Beleidsnota's

Beleidsdocument

Vastgesteld

Toelichting

Transitievisie Warmte deel I en deel II  

2021

Deel I van de transitievisie warmte beschrijft de strategie en visie. Deel II beschrijft wanneer en in welke buurten we aan de slag gaan met de voorbereidingen om aardgasvrij te worden.

Programma Besparen

2022

In het programma is een strategie, visie en 
doelstelling op energie besparen in de gebouwde omgeving van Utrecht uitgewerkt voor woningen en 
zakelijk- en maatschappelijk vastgoed. Raadsbrief actualisatie uitvoeringsprogramma's energie besparen gebouwde omgeving.  

Programma zon op dak en netoplossingen  

2022

In het programma is een strategie, visie en 
doelstelling voor zon op dak uitgewerkt en een aanpak voor netcongestie oplossingen die gelieerd zijn aan de zonnepanelen op daken.

Regionaal Uitvoeringsprogramma 1.0 (RES U16)  

2021

In de RES 1.0 staat opgenomen hoe de regio 1,8 Terawattuur (TWh) aan wind- en zonne-energie in 2030 wil opwekken en welke warmtebronnen mogelijk beschikbaar zijn. Utrecht zet zich in om een bijdrage van 0,523 TWh te leveren aan dit regionale bod.

Voortgangsrapportage Energie van de stad  

2023

Deze jaarrapportage informeert breed over de ontwikkelingen, voortgang, feitelijke resultaten en projectenportfolio van de energietransitie in de stad. 

Uitvoeringsprogramma elektriciteitsinfrastructuur en netcongestie 2023-2026  

2023

Met dit uitvoeringsprogramma willen we de netuitbreiding versnellen, de piekvraag naar elektriciteit verlagen en de infrastructuur programmeren om knelpunten in de toekomst te voorkomen. 

Startnotitie Klimaatvisie  

2023

De Startnotitie Klimaatvisie stelt de kaders vast voor het opstellen van een klimaatvisie. De Klimaatvisie wordt nu voorbereid voor besluitvorming in 2024.  

Geluidnota Utrecht

2014

Vult de gemeentelijke beleidsvrijheid in voor het beheersen en voorkomen van geluidshinder bij ontwikkelingen.

Actieplan Geluid

2019

Bevat concrete acties ter verbetering van de akoestische situatie door de aanpak van bestaande knelpunten.

Nota Externe veiligheid

2007

Vult de gemeentelijke beleidsvrijheid in om in bijzondere gevallen af te wijken van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Luchtkwaliteitsbeleid en –uitvoeringsprogramma ‘Utrecht kiest voor gezonde lucht’

2020

Beleid en maatregelen om snel gezondheidswinst te bereiken door maatregelen te nemen die de luchtkwaliteit verbeteren op weg naar de WHO-advieswaarden-2005.

Actieplan Schoon Vervoer

2015

Beleid en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en om CO2 te reduceren door het faciliteren en stimuleren van schoon vervoer en -waar nodig- te reguleren.

Gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer en visie op duurzaam gebruik van de ondergrond

2015

Beheer van de kwaliteit van het grondwater van een groot deel van de stad.
Voor dit onderwerp is nieuw beleid in de maak. Dit kan leiden tot een aanpassing van doelstelling en indicatoren in de volgende programmabegroting

Nota Bodembeheer 2017-2027

2017

Faciliteert het gebruik maken van bodemkwaliteitskaarten om de kwaliteit van de bodem te bepalen.

Gemeentelijk beleid inzake PFAS

2020

Aanvulling op de Nota Bodembeheer.

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53