Bijlagen

Voortgang uitvoering raadsbesluiten

Programma Bewoners en Bestuur

Nummer

Bevindingen/Aanbevelingen

Opvolging

1

Lobby/belangenbehartiging

1. Neem in begroting meer gestructureerd doelstellingen en voorgenomen activiteiten
rondom lobby en belangenbehartiging in het programma bewoners en bestuur op en
sluit in de verantwoording daarop aan.
2. Maak een expliciete keuze onder welk programma de Europese fondsen begroot en verantwoord worden.
3. Onderzoek of het mogelijk is om (meerjarig) een koppeling te leggen tussen lobbyactiviteiten
en concreet behaalde resultaten.
4. Intensiveer de wijze van verantwoorden over bereikte doelen, toegevoegde
waarde, etc. naarmate de reisafstand bij lobbyactiviteiten langer wordt. (bijv.
intercontinentale reizen).

1) In de programmabegroting is aangegeven welke concrete activiteiten ondernomen zullen worden in 2024. In de jaarstukken zullen we hier op een kwalitatieve manier over rapporteren.
2) De inzet op de Europese fondsen is opgenomen bij het programma Ontwikkelen en Wonen voor Iedereen, doelstelling stedelijke omgeving.
3) We hebben ervoor gekozen om te werken met de zogenaamde ‘effect en prestatie doelstellingen’ waarbij op een kwalitatieve manier wordt omschreven wat er is behaald qua lobby. Op deze manier maken we op een kwalitatieve manier inzichtelijk wat het resultaat is van onze inzet.
4) Voor internationale reizen wordt de raad aanvullend geïnformeerd (voorafgaand aan de reis en na afloop).

2

Functioneren Raad en College

1. Formuleer in de begroting 2024 nieuwe doelstellingen en indicatoren voor Raad en
College, mede op basis van het raadsledenonderzoek (uitkomsten zomer 2023).

2. Organiseer een sessie met de raad waarbij doelstellingen en ambities ten aanzien van het functioneren van de raad (bijv. zichtbaarheid, vertrouwen) op langere termijn worden verkend. Overweeg daarbij ook belangrijke partners/stakeholders vanuit stad en regio bij te betrekken.

3.Voorziening wethouderspensioenen: Geadviseerd wordt om de afweging om de
systematiek van Contante Waarde berekening, versus het advies van de landelijke commissie BBV inzake een nominale berekening met voor -en nadelen nogmaals expliciet te maken.

1) In de VJN is als indicator het verbeteren van het vertrouwen van inwoners in de raad als doelstelling gesteld. Indicator hiervoor is het getal in de Utrecht Monitor. Voor wat betreft de interne indicator die gebaseerd is op het Raadsledenonderzoek 2023 wordt een doelstelling voorbereid voor de VJN 2024 zodra het definitieve rapport over de werkdruk binnen is.
2) Het Dagelijks Bestuur bespreekt binnenkort op welke wijze ze invulling gaat geven aan de ambitie op het gebied van vertrouwen en welke activiteiten de raad gaat ondernemen om die doelstelling te halen. Hierbij wordt ook invulling gegeven aan de opdracht van de raad om een sessie te organiseren over zichtbaarheid en vertrouwen op lange termijn en stakeholders te betrekken. Deze sessie moet leiden tot een gericht actieplan dat bijdraagt aan de gestelde doelstelling.
3) De voorziening heeft bij Utrecht het karakter zo goed mogelijk aan te sluiten op de contante waarde op het moment dat een oud wethouder waardeoverdracht aanvraagt en wij de dan geldende contante waarde over moeten maken naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Het gaat om grote bedragen en is daarmee een financieel risico op het moment dat er geen voorziening getroffen zou zijn. Vanuit dit uitgangspunt ontkom je niet aan fluctuaties omdat je steeds zo dicht mogelijk bij de daadwerkelijke waarde wil zitten. Doordat de rentes zo wisselend zijn geweest, valt het wat meer op. Het is niet zo dat er gelden onttrokken worden, de berekening wordt simpelweg ieder jaar geactualiseerd.

3

Participatie

1. Geef de Raad een centrale rol bij de herijking van “Samen Stad maken”. Daarbij
meetbare doelstellingen en indicatoren formuleren. Deze doelstellingen via jaarstukken monitoren en in de voortgangsmonitor meer in detail uitwerken.
2. Overweeg om ten aanzien van de participatie-adviseurs ook aspecten van een meer controlerende en evaluerende rol mee te nemen, waarbij wordt bekeken of het participatie-instrumentarium juist bij projecten juist wordt ingezet en welke leerpunten hier verder uit voortkomen.
3. Bij hoge(re) participatie-ambities hoort ook een passend budget en inzet vanuit de
breedte van alle programma’s. Inzet vanuit de hele organisatie maakt de uitvoering van Samen Stad maken minder kwetsbaar. Overweeg expliciet wat dit betekent voor
personeelsbeleid en capaciteitssturing.
4. Gezien de krappe arbeidsmarkt is het verstandig om een proactief personeelsbeleid te voeren zodat zoveel als mogelijk voorkomen wordt dat activiteiten waarvoor budget
is niet uitgevoerd kunnen worden.

De vier aanbevelingen uit de raadstoets zijn meegenomen in de herijking van Samen stad maken. Het resultaat van deze herijking, het kaderstellend beleid voor Samen stad maken, ontvangt de raad in het eerste kwartaal van 2024.

4

Dienstverlening

1.Verhoog de ambitie op dienstverlening en beperk de sturing en verantwoording op
dienstverlening niet alleen tot balie/ burgerzaken/telefonie, maar ga gemeentebreed ook de dienstverlening monitoren bij alle relevante organisatieonderdelen die rechtstreekse dienstverlening aan inwoners geven, zoals bouwen en wonen, bijstandverlening. Formuleer hiervoor doelstellingen/indicatoren/normen en rapporteer hierover in begroting en jaarrekening en waar nodig eerder.
2. Besteed in de nieuwe visie op dienstverlening nadrukkelijk verder aandacht aan het mogelijke spanningsveld tussen maatwerk en standaarddienstverlening,
aangezien in het “veld” daar de nodige bezorgde signalen over bestaan.

Beide aanbevelingen worden meegenomen in de uitwerking van de visie op dienstverlening, deze uitwerking (beleidsplan) staat voor eind 1e kwartaal 2024 op de planning.

5

Benchmark taakvelden

Overweeg om de verschillen met de andere gemeenten via een nader onderzoek verder te duiden.

Er wordt geen benchmark uitgevoerd.

Programma Volksgezondheid

De opvolging van de bevindingen van de raadstoets zijn opgenomen in de raadsbrief van 19 maart 2024.

Nummer

Aanbeveling

Opvolging

1

Streef een meer integrale benadering na bij de verantwoording over het thema volksgezondheid. Benoem in de verantwoording van het programma de verbanden die een programma heeft met andere programma’s in de jaarstukken en de inzet die vanuit VGH wordt gepleegd op andere programma’s om VGH te stimuleren. De bedoelde lijn is reeds zichtbaar in de driejaarlijkse Voortgangsrapportages op basis van de nota volksgezondheid voor iedereen (gebaseerd op gemeentebreed beleid). Borg hierbij dat er een logische link is tussen het begrotings- en verantwoordingsproces en deze nieuwe nota volksgezondheid.

Deze aanbeveling wordt gedeeltelijk opgevolgd. In de jaarstukken 2023 zullen we opnemen dat het gezondheidsvraagstuk vraagt om brede inzet van de gemeente Utrecht én haar partners in het fysieke, sociale en economische domein, waaronder ook de inzet vanuit het programma Volksgezondheid. In Jaarstukken is tekstueel geen ruimte om de verbanden met andere programma’s te benoemen. In de 2-jaarlijkse communicatiemomenten over de
voortgang van de voorgestelde beleidsnota Gezondheid hanteren we wel een integrale benadering.

2

Uit de jaarstukken kan momenteel niet worden herleid dat sinds de start van
de doelstelling de gezondheidsverschillen percentueel ongewijzigd zijn gebleven. Schets in de jaarstukken een realistischer beeld ten aanzien van de mate van doelbereiking.

Deze aanbeveling wordt opgevolgd. In de jaarstukken 2023 zullen we bij de toelichting indicatoren twee grafieken opnemen die de ontwikkeling van gezondheidsverschillen naar rondkomen en opleiding laten zien tussen 2012 en
2022. Hieraan zullen we een zo helder en bondig mogelijke toelichting geven welke verschillen gelijk zijn gebleven en welke verschillen zijn toegenomen.

3

De jaarstukken beschrijft veel werkzaamheden op operationeel niveau.
Beschrijf in de jaarstukken (meer dan nu het geval is) de effecten van de
(beschreven) uitgevoerde werkzaamheden.

Deze aanbeveling wordt niet opgevolgd. De effecten van uitgevoerde werkzaamheden zijn niet altijd of pas na een langere periode zichtbaar. Daarnaast is tekstueel onvoldoende ruimte om de effecten die wel inzichtelijk zijn van uitgevoerde werkzaamheden te beschrijven in de jaarstukken. De werkzaamheden zijn namelijk zeer divers en een goede beschrijving van de effecten vraagt extra tekst, terwijl we de begroting en jaarstukken juist kort en bondig willen houden voor de leesbaarheid. In de jaarstukken 2023 zullen we op hoofdlijnen rapporteren wat we hebben bereikt in 2023. En daarbij de ondernomen activiteiten benoemen.

4

Besteed bij de (nieuwe) nota volksgezondheid aandacht aan het formuleren van meetbare doelstellingen en indicatoren.

Deze aanbeveling wordt opgevolgd. In de voorgestelde beleidsnota Gezondheid zijn meetbare doelstellingen en indicatoren opgenomen.

5

Een algemene opmerking met betrekking tot de wijze waarop verantwoording is afgelegd is dat in de begroting de afzonderlijke (en dat zijn er best veel) onderdelen waarop inzet wordt gepleegd kort worden ingeleid (wat houdt het in). Deze tekst ontbreekt in de jaarstukken. Reden hiervan is om de hoeveelheid tekst te beperken, echter het nadeel hiervan is
dat nu voorbeelden soms uit de lucht vallen en de relatie met het (beleids)kader ontbreekt.

Deze aanbeveling wordt niet opgevolgd.
De aanbeveling vraagt om meer toelichting op de diverse onderwerpen in de begroting en jaarstukken. Er is tekstueel geen ruimte om onderwerpen in te leiden voor meer zicht op wat onderwerpen inhouden.

6

Breng een meer duidelijke koppeling aan tussen begroting (wat gaan we doen?) en de jaarstukken (wat hebben we gedaan?) zodat voor de raad beter inzichtelijk wordt welke resultaten zijn bereikt met de daarvoor beschikbaar gestelde financiën.

Deze aanbeveling wordt opgevolgd. In de jaarstukken 2023 zullen alle onderwerpen uit de begroting 2023 terugkomen.

7

Maak duidelijker dat de opgenomen prestatiedoelstelling meer als ambitie is
neergezet en bedoeld dan als een harde doelstelling, die enkel met de inzet
vanuit het programma VGH niet haalbaar lijkt. Overweeg hierbij subdoelstellingen te definiëren die op basis van het programma VGH realistisch en haalbaar zijn.

Deze aanbeveling wordt opgevolgd. In de voorgestelde beleidsnota Gezondheid hebben we vastgehouden aan de hoofdambitie dat de gezondheidsverschillen in 2040 met 30% zijn afgenomen. We hebben dit expliciet neergezet als ambitie en benadrukt dat hiervoor een aanpak nodig is die breed is en verschillende gemeentelijke
beleidsterreinen omvat, zoals gezondheidseffecten meewegen in al het beleid en raadsvoorstellen. Bovendien hebben we aandacht voor de landelijke veranderingen die nodig zijn om deze ambitie te behalen en per thema de belangrijkste benodigde veranderingen uitgelicht.

Omdat de hoofdambitie in 2040 nog ver weg is, hebben we per thema inzichtelijk gemaakt hoe we verwachten dat we toewerken naar de hoofdambitie. Dit doen we door per thema te benoemen:

  • Ambitie: wat we willen bereiken voor Utrecht(ers) in 2040;
  • Doel: realistische stap die aangeeft wat we willen bereiken voor wie of waar binnen de looptijd

van deze nota (4 jaar), als stap richting de ambitie;

  • Strategie: de manier waarop we deze stap zetten waarbij gekozen is voor de meest passende gemeentelijke overheidsrol.

8

Voer discussie tussen college en raad of de gestelde ambitie / doelstelling
realistisch is dan wel wat er mogelijk meer nodig is aan middelen en inzet om
deze -stevig geformuleerde- ambitie / doelstelling te kunnen waarmaken.
Overweeg hierbij in de lange periode die de huidige doelstelling bestrijkt (2012- 2040)
tussentijdse doelen of milestones te bepalen teneinde beter zicht te kunnen houden op de voortgang en eventuele bijsturing.

Deze aanbeveling wordt opgevolgd. In de beleidsnota Gezondheid zijn, zoals voorgesteld in deze aanbeveling, tussentijdse meetbare doelen opgesteld waarmee we toewerken naar onze hoofdambitie in 2040. Deze doelstellingen zijn de basis om tussentijds zicht te houden op de voortgang. Keuzes omtrent ambitie en doelstelling kunnen we toelichten in een technische sessie, zoals aangeboden in de raadsbrief van 15 februari 2024.

9

Besteed bij de (nieuwe) nota volksgezondheid aandacht aan het formuleren van meetbare doelstellingen en indicatoren.

Dit is onderdeel van de nieuwe nota Gezondheid, die in Q2 van 2024 wordt aangeboden.

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53