Programma's

Overhead

Financiën

Toelichting
In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten

Coalitie

I / S

Verschil actueel / realisatie

Raadsorganen

Overige baten

75

Overhead Overig

De gemeente heeft voor haar inzet aan het landelijk project "de schulden voor de slachtoffer kinderopvang toeslag affaire" een compensatie ontvangen

I

818

Detachering personeel aan derden

I

674

Overige baten

507

FIJ

Er is invorderingsrente in rekening gebracht bij de Belastingsamenwerking Gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

I

133

Overige baten

63

Mens & Organisatie

Hogere verrekening servicekosten als gevolg van meer verhuur en daar bijhorende diensten.

I

234

Overige baten

19

IPM

Een voordeel op de lasten is abusievelijk als ontvangst begroot.

I

-390

Overige baten

0

Advies en Ondersteuning

Overige baten

-125

Totaal baten

2.007

x € 1.000

Lasten

Coalitie

I / S

Verschil actueel / realisatie

Raadsorganen

Overige lasten

-75

Overhead Overig

Personele inzet als gevolg van verzuim, extra werkzaamheden en organisatie ontwikkelingen voornamelijk bij afdelingen Werk & Inkomen en Ruimtelijke Ontwikkeling.

I

-6.608

Niet begrote licentie-en advieskosten

I

-274

Minder lasten doorbelast aan primaire programma's  

I

-1.428

Overige lasten

59

FIJ

De complexiteit en de omvang van de juridische dossiers zorgen voor achterstanden waarvoor extra personele capaciteit is ingezet.

I

-3.092

Er was brand op de Groenewoudsedijk. Het eigen risicodeel van de brandverzekering veroorzaakt het tekort.

I

-992

Voor het SAP HANA project zijn in 2023 meer kosten gerealiseerd die oorspronkelijk in 2024 waren begroot.

I

-438

Overige lasten

-239

Mens & Organisatie

Hogere ARBO kosten door de groei van de organisatie.

S

-500

Hogere OZB en energielasten

I

-270

Hogere lasten bij de HRM projecten voor onder andere Inclusiviteit & Diversiteit.

I

-200

Overige lasten

128

IPM

Vacatures zijn niet ingevuld onder andere door krapte op de arbeidsmarkt. Dit is gedeeltelijk opgevangen door inhuur.

I

1.000

Activiteiten die gepland stonden voor 2023 zijn (deels) doorgeschoven naar 2024, zoals de vervanging van een telefonieplatform en van de bedrijfsvoeringsapplicatie SAP.

I

750

De beheerkosten van twee computerbesturingssystemen zijn lager uitgevallen dan aanvankelijk ingeschat.

I

150

Overige lasten

160

Advies en Ondersteuning

Door ziekteverzuim en meer inzet vanuit Onderzoek & Advies vallen de personele kosten hoger uit.

I

-644

Voor het verbeteren van de toegankelijkheid van klant-en ketendossiers (Project KiK) zijn kosten gemaakt die niet waren voorzien.

I

-180

Programma voor standaardisatie en professionalisering van gemeentelijke processen (DUS) heeft een andere besteding dan de begroting.

I

1.339

Het tekort op de ingezette overhead budgetten wordt geëgaliseerd door een onttrekking aan de reserve overhead.

I

-1.542

Overige lasten

31

Totaal lasten

-12.864

x € 1.000

Mutatie reserve

Coalitie

I / S

Verschil actueel / realisatie

Onttrekking

Het tekort op de ingezette overhead budgetten wordt geëgaliseerd door een onttrekking aan de reserve overhead.

I

1.542

Betreft een onttrekking vanuit de vaste activa reserve voor de kapitaallasten Professional Portal

I

580

Conform de doelstelling en werking van de reserve ICT Investeringsprogramma wordt er 2,3 miljoen euro extra onttrokken.

I

2.300

Overige toevoegingen reserves

55

Storting

Conform de doelstelling en werking van de reserve ICT Investeringsprogramma wordt er 2,158 miljoen euro extra gestort

I

-2.158

Overige toevoegingen reserves

-60

Totaal mutatie reserves

2.259

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53